Opinto-ohjauksen toteutus

Opinto-ohjaukseen kuuluu luokkatuntien ja henkilökohtaisen ohjauksen sekä ryhmänohjauksen lisäksi työelämään ja jatko-opintoihin tutustuminen, koulun ulkopuolisiin ohjauspalveluihin (esim. työvoimatoimiston avo-palvelut) perehtyminen ja opinto-ohjauksen retket.

Lukion opinto-ohjaus liittyy opinto-ohjaajan tehtävien lisäksi kaikkien opettajien työhön. Jokainen aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oppimaan ja löytämään itselleen sopivat työskentelytavat.

Jokaisella opiskelijaryhmällä on oma ryhmänohjaaja (RO), joka tutustuttaa ryhmänsä opiskelijat koulun käytänteisiin, auttaa valintojen tekemisessä ja seuraa opiskelijoiden opiskelujen etenemistä. Jokaisen jakson aikana ryhmänohjaaja pitää RO-tunteja. Ryhmänohjaaja tiedottaa ryhmälle ja ryhmästä.

1. Opo-tunnit
Opo-tunneilla annetaan kaikkia opiskelijoita koskevia tietoja ja ohjataan yksilö- ja ryhmätehtäviin. Tunneilla käsitellään seuraavia asioita:
•lukion alkuvaiheessa keskitytään lukio-opiskeluun, itsearviointiin, valintojen merkitykseen
•toisena lukiovuotena painottuvat työelämään tutustuminen ja jatko-opiskelupaikat ja uranvalinta, yo-kirjoitusten hajauttamissuunnitelmat
•lukion päättövuotena aiheina ovat mm. jaksaminen, yo-kirjoitukset, omien suunnitelmien terävöittäminen.

2. Ryhmänohjaus
Pienryhmäohjauksessa käsitellään mm. motivaatio- ja jatko-opiskeluasioita, jotka rikastuvat keskusteluissa toisten opiskelijoiden kanssa.

3. Henkilökohtainen ohjaus
Henkilökohtainen ohjaus on yksilöllistä. Henkilökohtaiseen ohjaukseen opiskelija hakeutuu itse. Ohjaus painottuu opiskelun ja uravalinnan tukemiseen.

4. Jatkokoulutukseen tutustuminen
Opiskelijat tekevät tutustumisvierailuja ammattikorkeakouluihin ja yliopistoon. Lisäksi koululla käy vierailijoita eri oppilaitoksista. Mahdollisuuksien mukaan käymme myös muiden paikkakuntien oppilaitoksissa sekä oppilaitoksia ja työelämää esittelevissä tapahtumissa.

5. Työelämään tutustuminen
Lukio-opiskelija tutustuu työelämään hakemalla tietoa lähinnä lehtien työpaikkasivuilta. Nämä tiedot kootaan pieneksi "tutkielmaksi". Opiskelija selvittää kiinnostavien ammattien kohdalta vaihtoehtoisia koulutuspolkuja ja etsii itselleen työhöntutustumispaikan 3 päivän ajaksi. Ulkomailla TET on viisi päivää.