Oppimisen tuki

Oppimisen tuki käsittää sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuolto on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea, joten se kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille.

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen ja lukion toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia ja oppimista sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Kontiolahdessa oppilashuollon palvelut käsittävät perusopetuksessa ja lukiossa kunkin koulun yhteisöllisiä monialaisia oppilashuoltoryhmiä (pienten koulujen osalta voi olla myös koulujen yhteinen), yksilökohtaisia monialaisia oppilashuoltoryhmiä, kouluterveydenhuoltoa, hammashoitoa, koulukuraattorin palveluja, sosiaalityötä, vammaispalveluja, kuntoutustoimintaa, psykologin ja perheneuvolan palveluja, kouluruokailua ja koulumatkakuljetuksia.

Oppilas- ja opiskelijahuollon käsikirja
Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyön ja oppilashuollon vuosikello
Alakoulujen oppilashuollon vuosikello

Etsitkö tätä

Kouluterveydenhuolto