Kontiolahden koulu TET

TET - TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

Työelämään tutustuttamisen tehtäviä:

 • Totuudenmukainen kuva työelämästä
 • Oppilaan ohjaaminen omia suunnitelmiaan ja yhteiskunnan todellisuutta vastaaviin jatko-opintoihin
 • Antaa virikkeitä ammatinvalintaan
 • Parantaa työelämän tuntemusta ja arvostusta
 • Lähentää koulun ja työelämän yhteyksiä


Työelämään tutustumisjaksot

9. luokkien TET-jaksot:
9ABCD    2.10. - 6.10.2017
9EFH    9.10. - 13.10.2017
9GIKL    23.10. - 27.10.2017

9. luokkalaisten mahdollinen ylimääräinen ja vapaaehtoinen 3 päivän TET, erikseen sovittava ajakohta

8. luokkien TET-jaksot:
8ABCD 26.2. - 2.3.2018
8EFH    12.3. - 16.3.2018
8GHIK    19.3. - 23.3.2018

YLEISTÄ

7.- 9. –luokkien aikana on tarkoitus, että oppilas tutustuisi käytännössä kolmeen erityyppiseen työalaan. Oppilaille selvitettävät turvallisuusohjeet, vastuukysymykset ja muut käytännön järjestelyt tutustumisjaksojen aikoina on määritelty erillisellä ohjeella.

7. luokka

Seitsemännen luokan aikana oppilaat ovat tutustumassa työelämään yhden päivän ajan. Oppilaat tutustuvat lähinnä oman koulun tai oman kylänsä koulun työntekijöiden työhön (keittäjät, siivoojat, kiinteistötyöntekijät). Osa oppilaista voi olla myös muissa lähinnä Kontiolahdessa sijaitsevissa työpaikoissa. Oppilas pääasiassa seurailee työntekoa ja haastattelee työpaikan työntekijöitä, mutta voi tehdä myös pieniä työtehtäviä. Ruokailu ja matkat järjestetään, kuten ylempiluokkalaistenkin kohdalla.

8. luokka

Kahdeksannen luokan työelämään tutustumisen tavoitteena on tutustua erityyppisiin työaloihin. Luokkayhteisössä opitaan toisten kokemuksista.
Kahdeksannen luokan oppilaat ovat tutustumassa työelämään viikon ajan. Oppilaat hakevat tutustumispaikat ensisijaisesti itse. Tutustumispaikat sijaitsevat pääsääntöisesti Kontiolahdella. Oppilaat tutustuvat mahdollisimman monentyyppisiin työtehtäviin työpaikoilla osallistuen myös itse työtehtävien tekemiseen. Oppilaat myös haastattelevat työntekijöitä kiinnittäen huomiota muun muassa työntekijöiden koulutustaustaan.

9. luokka

Yhdeksännellä luokalla oppilaita pyritään ohjaamaan sellaisiin työpaikkoihin, jotka tukisivat heidän alustavia jatkokoulutus- ja urasuunnitelmiaan.
Yhdeksännen luokan oppilaat ovat myöskin yhden viikon tutustumassa työelämään. Oppilaat hakevat tutustumispaikkansa pääsääntöisesti itse. Työpaikat ovat ensisijaisesti Kontiolahdessa, mutta yhdeksäsluokkalaiset voivat kahdeksasluokkalaisia vapaammin hakeutua myöskin Kontiolahden ulkopuolisiin työpaikkoihin esimerkiksi Joensuuhun ja muualle maakuntaan (mikäli tästä ei aiheudu ylimääräisiä kuluja kunnalle). Oppilas tutustuu työpaikkaan mahdollisimman monipuolisesti, tekee ohjeiden mukaan hänelle annettavia tehtäviä ja tekee myös annettuja oppimistehtäviä koulua varten.

Lisäopetus

Lisäopetuksessa työelämään tutustumisen tarkoituksena on madaltaa kynnystä siirtyä uusiin oppimisympäristöihin, toisen asteen kouluihin ja työelämään. Tavoitteena on myös antaa tietoa erityyppisistä työaloista ja omista taipumuksista. Työelämään tutustumisjaksot huomioidaan ja suunnitellaan henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Nuoret tarvitsevat

 • Tietoa elinkeinoelämästä ja yritystoiminnasta
 • Kokemuksia erilaisista työtehtavistä ja työympäristöistä
 • Näkemystä eri oppiaineiden merkityksestä työelämässä
 • Tietoa työelämästä, jota nuori tarvitsee oman koulutpolun ja ammatin valintaa varten

Työelämään tutustuminen tapahtuu

 • Oppitunneilla
 • Tutustumiskäynneillä
 • Työelämään tutustumisjaksoilla