YHTEISÖLLINEN MONIALAINEN OPPILASHUOLTO MUISTIOPOHJA

 

Paikka:

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

16.5.2017

Puheenjohtaja:

 

Ulla-Maija Tolvanen

Sihteeri:

 

Kari Multanen

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Ulla-Maija Tolvanen (Erityisopettaja), Timo Myyry (luokanopettaja), Kari Multanen (englanninopettaja), Riikka Riissanen (luokanopettaja), Marjut Ihalainen (vanhempien edustaja)

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

Lukuvuoden yhteisöllisen oppilashuollon arviointia:

 

 • TVT: Oppilaskyselyn mukaan TVT - osaamisen tilanne on koululla parantunut ja se on näkynyt myös koteihin.
 • Ilmaisutaidon harjoituksia tulee eri aineiden sisällä, mahdollista lisäämistä harkitaan valinnaisaineiden kautta
 • Oppilaiden ja huoltajien osallistamista on lisätty, oppilaiden osalta esim. valinnaisaineiden kautta ja vanhemmille järjestettiin erillinen suunnittelu vanhempainilta toukokuussa.
 • Pro-koulu toimintaa kehitettiin edelleen ja vaikka ulkopuolinen ohjaus päättyy, toimintaa jatketaan koululla.

Päätetyt toimenpiteet:

 

 • Pro-koulu toimintaa jatketaan edelleen
 • Hyödynnetään arviointia seuraavan lukuvuoden suunnittelussa
 • Uusia kehityskohteita: Kerhotoiminnan nivominen tukitoimiin (matematiikan pulmakerho, motoriikkakerho, lukukerho, englannin kerho, kirjasta näytelmäksi – kerho ym.), omien laitteiden käytön lisääminen

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

 • Ensin suunnittelu VESO 23.5.2017 ja edelleen elokuussa

Vastuuhenkilöt:

 

 • kaikki

Seuranta:

 

 • Syksyllä 2017

 

 

 

Paikka:

 

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

4.4.2017

Puheenjohtaja:

 

Anssi Rauma

Sihteeri:

 

Riikka Riissanen

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Luokanopettajat: Ulla-Maija Tolvanen, Timo Myyry, Kari Multanen, Riikka Riissanen, Annukka Pautola, Seija Ikonen, Marjut Ihalainen, Olga Pyykkönen, Lassi Romppanen

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

Aiheena tasa-arvokysely oppilaille 3.-6. luokka, oppilaskysely 2.-6. luokka

Keskusteltiin seuraavista aiheista:

Oppilaat olivat kokeneet tekemisen "helppona", kysymyksistä sai selvää, ja vastaaminen onnistui. Tarvittaessa oli kysytty opettajilta neuvoa käsitteiden selvittämiseen.

 

Käytiin läpi myös oppilaskysely, jonka osalta

Keskusteltiin seuraavista aiheista:

-          Ideointipalaveri koko koululle, mitä tehtäisiin, mitä toivottaisiin

-          läsnä olevat oppilaat ovat saaneet omasta mielestään vaikuttaa asioihin, kun vain menee kertomaan jollekin

-          ideapalaverit eri koulujen kesken (oppilaskunnat)

-          haluavatko oppilaat vaikuttaa tapahtumiin, vai itse opetukseen?

-          keskustelua erilaisista tavoista tehdä kokeita, keskustelua…

-          vaikuttaminen istumajärjestyksiin?

-          oppilaskunnan hallitus kokoontuu satunnaisesti..

-          vuosikello oppilaskunnan toimintaan?

-          oppilaskunnan budjetti?

-          muita tapahtumia on paljon, joten oppilaat kokevat, että aina ei tarvitsekaan niin paljon

-          "julkisversio" oppilaskunnan hallituksen pöytäkirjasta esim. ilmoitustaululle

-          valinnaisaineissa on helppo toteuttaa valinnaisuutta

 

Ilmaisutaidon opettaminen, toive tullut vanhempainyhdistykseltä, keskustelua aiheesta:

 

-          liittyen juhliin

-          innokkaita esiintyjiä

-          ilmaisutaito opetussuunnitelmassa

-          vanhoista oppilaista ilmaisutaidon opetusta?

-          ilmaisutaito valinnaiseksi?

-          Höytiäisen Helmi – tiloja voi käyttää piakkoin talvellakin hyväksi

 •  

Päätetyt toimenpiteet:

 

 •  

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

 •  

Vastuuhenkilöt:

 

 • kaikki

Seuranta:

 

 

 

 

Varparannan koulu

06.09.2016

Riitta Ikonen

Kari Multanen

Riitta Ikonen (lo, koulunjohtaja), Riikka Riissanen (lo), Timo Myyry (lo), Ulla-Maija Tolvanen (eo), Kari Multanen (Englanninopettaja) Seija Hämäläinen (koulupsykologi), Marjut Ihalainen (huoltajien edustaja) Olga Pyykkönen (oppilaskunnanhallituksen edustaja), Lassi Romppanen (oppilaskunnanhallituksen edustaja)

-TVT näkyväksi myös kotiin

-Juhlat/ilmaisutaito

    - ilmaisutaito valinnaisena?

-Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen koulun arkeen

-Prokoulu toiminta jatkuu

-Prokoulun periaatteiden kertaus

-Työlauantai 18.3.2016 (pilkkipäivä), korvataan 13.4.2016

    -yhteistyössä Katajarannan Erän kanssa (Pahakala)

 

 

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoontumiset lv 2015-2016:

*6.9.2016 suunnittelu

*1.11.2016 Huoltajien ja oppilaitten osallistaminen

*13.12.2016 TVT

*7.2.2017 Ilmaisutaito

*4.4.2017 Huoltajien ja oppilaitten osallistaminen

*16.5.2017 arviointi

Riitta Ikonen, Ulla-Maija Tolvanen

YHTEISÖLLINEN MONIALAINEN OPPILASHUOLTO MUISTIOPOHJA

 

Paikka:

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

1.11.2016

Puheenjohtaja:

 

Riitta Ikonen

Sihteeri:

 

Timo Myyry

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Ihalainen Marjut (vanhempien edustaja)

Pyykkönen Anne (vanhempien edustaja)

Pyykkönen Olga (oppilaiden edustaja)

Pirjo Kela (koulukuraattori)

Ulla-Maija Tolvanen (erityisopettaja)

Kari Multanen (englanninopettaja)

Riikka Riissanen (luokanopettaja)

Riitta Ikonen (koulunjohtaja)

Timo Myyry (luokanopettaja)

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

Huoltajien osallistaminen

Oppilaiden osallistaminen

Päätetyt toimenpiteet:

 

Vanhempia otetaan mukaan vuosisuunnitelman laatimiseen.

Vanhempia otetaan mukaan koulun yhteisten sääntöjen ja käytänteiden laatimiseen.

Keväällä 2017 järjestetään kysely vanhemmille vanhempien erityisosaamisesta.

Pidetään kysely 4. ja 5.-6-luokan oppilaille halukkuudesta ryhtyä vertaissovittelijaksi.

Järjestetään oppilaille syksyisin ja keväisin kysely heidän mahdollisista toiveistaan koulun käytänteiden suhteen.

Oppilaskunnan hallitus lähtee suunnittelemaan kestävän kehityksen opetuksen järjestämiseksi.

 

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

Keväällä 2017 huhtikuussa pidetään vanhempainilta, jossa ryhdytään yhdessä suunnittelemaan vuosisuunnitelmaa.

Syksyllä 2017 luokkakohtaiset vanhempainillat koulun järjestyssääntöjen laatimisesta.

Keväällä 2017 järjestetään kysely huoltajille heidän mahdollisista erityisosaamialueistaan ja halukkuudesta osallistua valinnaisaineiden opetukseen.

Viikolla 44 kuluvaa vuotta pidetään kysely 4.-6.luokan oppilaille kysely halukkuudesta ryhtyä vertaissovittelijaksi.

Kevät- ja syyslukukauden alussa oppilaskyselyt oppilaiden omista toiveista koulun kehittämiseksi.

Kuluvan vuoden marraskuussa oppilaskunnan hallitus kokoontuu maanantaina tai tiistaina ja suunnittelee kestävän kehityksen opetuksen järjestämistä.

 

Vastuuhenkilöt:

 

 

Seuranta: