Kontiolahden alakoulujen järjestyssäännöt

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015
KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellis-ten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvalli-suudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhtei-sön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osal-taan oppilasta tulevaa elämää varten.
Järjestyssääntöjä täsmentävät Kontiolahdella koulukohtaiset "pelisäännöt" sekä koulukohtaiset "ProKoulu–toimintaohjeet". ProKoulu-toimintaohjeet pohjaavat koulun yhteisöllisessä oppilashuollossa määriteltyihin koulu-kohtaisiin kasvatustavoitteisiin. Toimintaohjeet laaditaan koululla keskei-siin tiloihin ja tilanteisiin ja niiden vuosittaisesta opettamisesta laaditaan kirjallinen suunnitelma. Hyvän käyttäytymisen tukemista ja positiivisen oppimisympäristön vahvistamista ohjaa koululla toimiva ProKoulu–tiimi.
Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa
Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen. Koulu-alueella tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina ja välituntikäytössä. Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa hyväksytyt poik-keavat työajat.
Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä opiskeluun vä-littömästi liittyvissä tilaisuuksissa, vaikka ne järjestetään koulualueen ja/tai -ajan ulkopuolella.

Järjestyssäännöt
1. Perusopetuksen oppilas saa poistua kouluaikana koulualueelta vain opettajan tai rehtorin erillisellä luvalla.
2. Jokainen kouluyhteisön jäsen käyttäytyy asiallisesti ja tekee omat tehtävänsä tunnollisesti.
3. Jokainen kouluyhteisön jäsen vastaa siitä, että kaikissa tilanteissa vallitsee työrauha.
4. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen ja muut koulun käytössä olevat alueet siistinä.
5. Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti.
6. Jos oppilas ei voi tulla kouluun, on huoltaja velvollinen välittömästi il-moittamaan syyn luokanopettajalle tai ryhmänohjaajalle. Koulun tulee ottaa yhteyttä huoltajaan viimeistään oppilaan toisena poissaolopäivänä, jos huoltaja ei ole ilmoittanut oppilaan poissaolon syytä. Perus-koulun tulee seurata oppilaan poissaoloja ja merkitä ne Wilmaan.
7. Luokanopettaja tai ryhmänohjaaja voi antaa hyväksyttävästä syystä lu-van enintään viiden päivän poissaoloon sen luokan oppilaalle, jonka valvonta hänelle kuuluu. Koulun rehtori voi myöntää oppilaalle luvan pidempään poissaoloon. Lupa anotaan kirjallisena, huoltajan toimesta.
8. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa noudatetaan erikseen sovittuja työaikoja.
9. Välituntien aikana luokkatiloissa saa oleskella vain tilasta vastaavan opettajan erillisellä luvalla.
10. Aiheeton liikennöinti koulun alueella on kielletty. Autot, pyörät, mopot ja muut kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille.
11. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoit-tumisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

12. Vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle.
13. Koulupäivän aikaisissa siirtymissä ja koulumatkoilla on noudatettava liikennesääntöjä.
14. Tupakkatuotteiden, nuuskan, päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty.
15. Matkapuhelimen häiritsevä käyttö on kielletty kouluaikana. (Seudulli-nen ohjeistus omien laitteiden käytöstä kouluissa (2015), liite 1
Perusopetuksessa käytettävät seuraamukset ja rangaistukset
Seuraavat toimenpiteet on kirjattava ja niistä on tiedotettava huoltajalle mahdollisimman nopeasti:
1. Kasvatuskeskustelu (Perusopetuslaki (PoL) 35 §) on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen. Kasvatus-keskustelua käytetään, jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan kasvatuskeskusteluun.
2. Perusopetuksen kouluilla kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. (PoL 36 §)
3. Perusopetuksen kouluissa opetusta häiritsevä oppilas voidaan pois-taa oppitunnin tai koulun järjestämän tilaisuuden loppuajaksi. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä ti-lanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Tässä tapauksessa koulun rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtumien kulusta kasvatus – ja koulutuslautakunnalle. (PoL 36b §)
4. Rehtori voi koulutyötä kohtuuttomasti häiritsevältä tai väkivaltaiselta tai toisten turvallisuutta uhkaavalta oppilaalta evätä oikeuden osallistua opetukseen ja liikkumiseen koulualueella perusopetuksessa enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. (PoL 36 §)
5. Opettaja tai rehtori saavat tarkastaa oppilaan tai opiskelijan mukana olevat tavarat (mm. kassit, penaalit), hallinnassa olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat ja vaatteet päällisin puolin sellaisen kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaa-rantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos esineen tai aineen hallussa-pito on ilmeistä ja oppilas tai opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. (PoL 35e §)
6. Perusopetuksessa opettaja tai rehtori voi ottaa myös muun opetusta häiritsevän esineen pois oppilaalta, jos oppilas ei sitä pyynnöstä anna. Esine tai aine palautetaan oppilaalle pääsääntöisesti oppitunnin päätyttyä.
Lisäksi oppilaalle, joka häiritsee opetusta taikka menettelee vilpillisesti, voidaan:
7. perusopetuksessa määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa (PoL 36 §) tai
8. antaa kirjallinen varoitus (PoL 36 §)
Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epä-asiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan,
9. oppilas voidaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksellä erottaa perusopetuksessa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Väkivaltaisen tai uhkaavan oppilaan vaarantaessa toisten turvallisuuden voidaan määräaikainen erottaminen panna täytäntöön ilman lainvoimaa. (PoL 36 §)
Ennen kohdissa 7. – 9. kuvattujen rangaistuksen määräämistä on yksi-löitävä teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Lisäksi ennen kurinpitorangaistuksen (kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen) antamista on huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.