Jätevesien säädökset viemäriverkostojen alueella

Vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001. Vesihuoltolain mukaan kaikki kiinteistöt, jotka ovat vesi- ja viemäriverkon piirissä on velvoitettuja liittymään vesi- ja viemäriverkkoon vesihuollon toiminta-alueella.

Vapautus vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä

Liittymisvelvoitteesta voi saada vapautuksen, jos vesihuoltolaissa erikseen mainitut perusteet täyttyvät. Vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perustelut vapautuksen myöntämiselle ovat:
•  liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle
   kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämiskustannukset, laitoksen
   palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
•  vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
   vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella

sekä lisäksi

      a) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
      b) kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei
          niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista taikka
      c) kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin
          asianmukaisesti.

Vapautusta haetaan kirjallisesti ympäristönsuojelusihteeriltä. Hakemuksessa tulee olla yksityiskohtainen selvitys nykyisestä vesi- ja jätevesihuollosta ja sen toimivuudesta. Hakemuksessa tulee olla liitteinä jätevesikäsittelyjärjestelmän piirustukset sekä korkeintaan vuoden vanha tutkimustulos ja lausunto kaivoveden laadusta. 

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi