Kiinteistöverotus

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle.

Kiinteistövero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa (1.1. kutakin vuotta). Vaikka kiinteistö on myyty kalenterivuoden aikana, vero määrätään myyjälle. Myös uusi omistaja on vastuussa kaupantekovuonna maksuunpannusta ja vielä suorittamatta olevasta kiinteistöverosta.

Kontiolahden kiinteistöveroprosentit vuonna 2016 ovat:

  • yleinen kiinteistövero: 0,85 %
  • vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero: 0,40 %
  • muiden asuinrakennusten kiinteistövero: 1,00 %
  • rakentamattoman asuinpaikan kiinteistövero: ei
  • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero: ei erillistä %
  • voimalaitosten kiinteistövero: 3,10 %

Kontiolahden kunnanvaltuusto on 25.2.2013 § 44 tehnyt päätöksen, että kunta ei pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamis-hakemuksissa, vaan siirtää ratkaisuvallan Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen.

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a §:ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myöntämisperusteista ja valituskiellosta.

Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinto tilastoi tekemänsä myönteiset ja kielteiset kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain kuntakohtaisesti. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Yhteystiedot

 

Hallintojohtaja
Sakari Kela
p. 050 453 1491
sakari.kela@
kontiolahti.fi