Kokousaikataulut ja nähtävillä olo

Toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen 2017-2021


Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuuston syksyn 2018 alustava kokousaikataulu:
8.10. klo 18.30, 12.11. klo 18.30, 10.12. klo 13.00.

Tarkastuslautakunta 25.8.2017 § 63 ja § 65
Tarkastuslautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa viimeistään edellisessä kokouksessa sovittuna aikana. Kokouksia on noin yhdeksän vuosittain.

Kokouskutsuina lähetetään kokousten esityslistat, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta. Esityslistat liitteineen lähetetään varajäsenille, jos varsinainen jäsen on ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan kokoukseen. Esityslistat lähetetään luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta. Tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan luettavaksi kunnan kotisivuille.

Pöytäkirja pidetään julkiselta osin nähtävänä kunnan kotisivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Kunnanhallitus 19.06.2017 § 207
Kunnanhallitus pitää kokouksensa toimikautena 2017-2019 kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa 2-3 x kuukaudessa arkimaanantaisin klo 17.00. Kunnanhallituksen kokouksen alussa pidetään Iltakouluja tarvittaessa. Iltakouluihin kutsutaan asiantuntijoita iltakoulujen aihealueiden mukaisesti. Kunnanhallituksen kokouksista tehdään erikseen toiminta-aikataulu kevät- ja syyskaudelle, jonka kunnanhallitus hyväksyy erikseen. Kunnanhallituksen kokouksia ei pidetä ns. kunnanviraston kesätauon aikana.

Kokouskutsun yhteydessä lähetetään kunnanhallituksen jäsenille kokousten esityslistat liitteineen ja oheismateriaaleineen, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta. Kunnanhallituksen esityslistat liitteineen ja julkisine oheismateriaaleineen lähetetään sähköisesti myös kunnanhallituksen varajäsenille, sanomalehti Pielisjokiseudulle, Karjalaiselle, Yle Pohjois-Karjalan radiolle, Viikko Pohjois-Karjalalle, Karjalan Heilille sekä Iskelmä Rexille. Kunnanhallituksen asialista toimitetaan niille valtuutetuille, jotka eivät ole kunnanhallituksessa sähköisesti. Mikäli kunnanhallituksen kokoukseen saapuva varajäsen haluaa kopioidun esityslistan liitteineen toimitettavaksi, tulee hänen olla asiasta etukäteen yhteydessä toimistosihteeri Marita Eroseen.

Kunnanhallituksen esityslistat sekä pöytäkirjat julkisine liitteineen ovat luettavissa myös kunnan kotisivuilta.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä välittömästi kokouksen jälkeen. Mikäli pöytäkirjaa ei teknisten syiden vuoksi voida tarkastaa välittömästi kokouksen jälkeen, suoritetaan pöytäkirjan tarkastus kokousta seuraavana arkipäivänä kunnantalolla. Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamista seuraavana arkipäivänä nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Hallinto-osaston viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa päätöksen allekirjoittamisesta seuraavana arkipäivänä.

Sivistyslautakunta 23.8.2017 § 4   
Sivistyslautakunta pitää kokouksensa toimikautena 2017-2021 pää­sään­töi­ses­ti kerran kuukaudessa arkikeskiviikkoisin klo 18.00. Si­vis­tys­lau­ta­kun­nan kokouksen alussa pidetään tarvittaessa iltakouluja, joihin kutsutaan asian­tun­ti­joi­ta aihealueiden mukaisesti. Sivistyslautakunnan kokouksista teh­dään alustava aikataulu kevät- ja syyskaudelle, jonka sivistyslautakunta hy­väk­syy erikseen. Sivistyslautakunnan kokouksia ei pidetä kun­nan­vi­ras­ton ns. kesätauon aikana.

Kokouskutsun yhteydessä sivistyslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edus­ta­jal­le ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle lähetetään kokousten esi­tys­lis­tat liit­tei­neen ja oheismateriaaleineen, mikäli mahdollista, neljä päi­vää ennen ko­kous­ta luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta. Si­vis­tys­lau­ta­kun­nan esi­tys­lis­tat julkisine liitteineen lähetetään sähköisesti myös sa­no­ma­leh­ti Pie­lis­jo­ki­seu­dul­le, sanomalehti Karjalaiselle, Yle Poh­jois-Kar­ja­lan radiolle, Viik­ko Pohjois-Karjalalle, Karjalan Heilille sekä Iskelmä Re­xil­le. Si­vis­tys­lau­ta­kun­nan asialista toimitetaan niille valtuutetuille, jotka ei­vät ole jäsenenä si­vis­tys­lau­ta­kun­nas­sa.

Sivistyslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkisine liitteineen ovat luet­ta­vis­sa myös kunnan kotisivuilta.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä välittömästi ko­kouk­sen jälkeen. Mikäli pöytäkirjaa ei teknisten syiden vuoksi voida tar­kas­taa välittömästi kokouksen jälkeen, suoritetaan pöytäkirjan tarkastus ko­kous­ta seuraavana perjantaina sivistysosaston toimistossa. Pöytäkirja sii­hen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tar­kas­ta­mis­ta seuraavana arkipäivänä nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Sivistysosaston viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä vi­ran­hal­ti­joi­den toimipisteissä päätöksen allekirjoittamisesta seuraavana maa­nan­tai­na klo 9 alkaen.


Tekninen lautakunta 27.6.2017 § 68

Tekninen lautakunta pitää säännöllisesti kokouksensa ajalla 1.6. - 31.12.2017
virastotalo II:n kokoushuoneessa kuukauden viimeisenä arkitiistaina klo 17.00.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Kokouskutsuina lähetetään kokousten esityslistat kokousta edeltävänä torstaina teknisen lautakunnan jäsenille verkkopalvelun kautta. Niille teknisen lautakunnan jäsenille, joilla ei ole käytössä luottamushenkilöiden verkkopalvelua, kokouskutsu lähetetään postitse. Lisäksi esityslistat lähetetään sähköisesti sanomalehti Pielisjo-kiseudulle, Karjalaiselle, Yle Pohjois-Karjalan radiolle, Viikko Pohjois-Karjalalle, Karjalan Heilille sekä Iskelmä Rexille.

Teknisen lautakunnan esityslistat ilman liitteitä sekä pöytäkirjat julkisine liitteineen ovat luettavissa myös kunnan kotisivuilta.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulalkin kerralla valittua jäsentä pääsääntöisesti ko-kouksen jälkeen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävinä saman viikon arkitorstaina teknisessä toimistossa. Mikäli pöytäkirjan tarkastus ei ole tapahtunut kokouksessa, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä kunnanviraston teknisessä toimistossa.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä päätöksenteon jälkeen seuraavana arkipäivänä teknisessä toimistossa.

Ympäristölautakunta 28.6.2017 § 73
Ympäristölautakunta päättää pitää kokouksen elokuussa ja lokakuussa kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17.30 ja muina kuukausina vuonna 2017 tarpeen mukaan. Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia.

Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään, mikäli mahdollista, kokousta edeltävän viikon torstaina sähköisesti ympäristölautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Lisäksi esityslista lähetetään sähköisesti tiedotusvälineille ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja  pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon arkiperjantaina Virastotalo II:ssa teknisen viraston kanslia 1. kerros.

Viranhaltijapäätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä perjantaisin Virastotalo II:ssa teknisen viraston kanslia 1. kerros.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 28.8.2017 § 4 
Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto pitää kokouksensa kaudella 2017 - 2019 kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa maanantaisin klo 15 alkaen.
    
Kokouskutsuina lähetetään kokousten esityslistat, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta jaoston jäsenille. Jaoston esityslistat liitteineen lähetetään varajäsenille, jos varsinainen jäsen on ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan kokoukseen. Esityslistat lähetetään luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä välittömästi kokouksen jälkeen. Mikäli pöytäkirjaa ei teknisten syiden vuoksi voida tarkastaa välittömästi kokouksen jälkeen, suoritetaan pöytäkirjan tarkastus kokousta seuraavana arkipäivänä kunnantalolla. Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamista seuraavana arkipäivänä nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 4.9.2017 § 4
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto pitää kokouksensa kaudella 2017 - 2019 pääsääntöi-sesti maanantaisin tai tiistaisin klo 16 alkaen. Kokouspaikkana toimii kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone, ellei jaosto erikseen sovi muusta kokouspaikasta.

Kunnanhallitus on nimetessään jaoston jäsenet, määrännyt pöytäkirjanpitäjäksi hallin-tojohtajan.

Kokouskutsuina lähetetään kokousten esityslistat, mikäli mahdollista, neljä päivää en-nen kokousta jaoston jäsenille. Jaoston esityslistat liitteineen lähetetään varajäsenille, jos varsinainen jäsen on ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan kokoukseen. Esitys-listat lähetetään luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä välittömästi kokouksen jäl-keen. Mikäli pöytäkirjaa ei teknisten syiden vuoksi voida tarkastaa välittömästi ko-kouksen jälkeen, suoritetaan pöytäkirjan tarkastus kokousta seuraavana arkipäivänä kunnantalolla. Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-sineen pidetään tarkastamista seuraavana arkipäivänä nähtävänä kunnan verkkosivuilla.