Kunnallisverotus

Kunnallisvero, ennen veroäyri, yhtenä verotuksen muotona tarkoittaa tulonsaajilta perittävää tuloveroa. Tulonsaaja maksaa kunnallisveroa sille kunnalle, joka on ollut hänen kotikuntansa verovuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä. Kunnat vahvistavat seuraavan vuoden kunnallisveroprosenttinsa vuosittain aina vuoden lopulla. Vuonna 2016 Kontiolahden kunnallisveroprosentti on 20,50.

Kontiolahden kunnanvaltuusto on 25.2.2013 § 44 tehnyt päätöksen, että kunta ei pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamis-hakemuksissa, vaan siirtää ratkaisuvallan Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen.

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a §:ää, jossa muuan muassa säädetään vapautuksen myöntämisperusteista ja valituskiellosta.

Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinto tilastoi tekemänsä myönteiset ja kielteiset kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain kuntakohtaisesti. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Yhteystiedot

 

Hallintojohtaja
Sakari Kela
p. 050 453 1491
sakari.kela@
kontiolahti.fi