Maahanmuuttajat - Kontiolahden koulu

Kontiolahden koulussa on ollut jo pitkään maahanmuuttajanuoria. Nuoret opiskelevat koulussamme pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden perusopetukseen valmistavalla luokalla, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus siirtyä opiskelemaan tavalliselle suomalaiselle luokalle peruskoulussa tai jatkaa maahanmuuttajien jatkoluokalla.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Riittävien opintojen jälkeen (kotimaassaan sekä Suomessa) maahanmuuttajanuorella on mahdollisuus hakea opiskelemaan esimerkiksi maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen, ammattioppilaitoksiin tai lukioihin.

Opettajina maahanmuuttajaluokilla toimii Ulla Piirainen ja Aija Vartiainen. Maahanmuuttajien ohjauksesta vastaa oppilaanohjaaja Jouni Oinonen. Opettajat toimivat läheisessä yhteistyössä ryhmä- ja perheryhmäkoti Lukkarilan kanssa.

Maahanmuuttajien ohjauksen järjestäminen
Maahanmuuttajaoppilaan oppimiseen vaikuttaa hänen aikaisempi oppimishistoriansa, joka voi poiketa suomalaisesta oppimiskäsityksestä, tavasta opiskella sekä motivoituneisuudesta. Oppilas voi tarvita alussa erityistä ohjausta esimerkiksi aktiivisessa tiedonhankinnassa, itsenäisessä työskentelyssä tai ryhmätyötaidoissa. Tässä työssä oppilaanohjaaja, opettajat ja vastaanottokeskus ovat läheisessä yhteistyössä. Henkilökohtaista ohjausta järjestettäessä tulee ottaa yhteyttä maahanmuuttajaoppilaan edustajaan. Ohjauksen onnistumisen kannalta on myös tarpeen käyttää tulkkauspalveluita. Maahanmuuttajaoppilaiden ohjauksen hoitaa oppilaanohjaaja, kuitenkin siten, että opettaja tarvittaessa osallistuu ohjauksen järjestämiseen. Maahanmuuttajaoppilas saa ohjausta hänelle laaditun yksilöllisen opinto-ohjelman mukaisesti. Ohjauksessa painottuu oppilaan henkilöhistorian tapahtumat ja tulevaisuuden tavoitteet sekä yhteistyö vastaanottokeskuksen ja Lukkarilan kanssa.

Linkkejä
Suomen koulutusjärjestelmä (the education system of Finland):
http://www.oph.fi/
http://www.oph.fi/english/

Toisen asteen koulutuksesta yleensä (secondary education in general):
SUOMEKSI
ENGLISH
SOOMAALI
ARABIA
PERSIA

http://www.infopankki.fi/
Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa. Linkkien kautta löytää tiedon viranomaisten ja järjestöjen palveluista. Tällä hetkellä Infopankki toimii 11 eri kielellä.
Basic information about functioning in finnish society and possibilities in Finland. Web pages in 11 different languages.

Tampereen kaupungin maahanmuuttaja sivut
Maahanmuuttajan ammatti-info (vain suomeksi). Ammattisanastoa.
Basic information about professions in Finland (pages in finnish).

http://www.pakolaisneuvonta.fi/
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehitystä. (Pages also in english)

http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymmarrasuomea/
Luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana kielenä opiskeleville.