Opetussuunnitelmat

Esi- ja perusopetus
Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 22.12.2014. Niiden pohjalta on laadittu Joensuun seudun yhteiset opetussuunnitelmat, jotka on otettu käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelman tarkennukset on tehty kuntakohtaisesti.

Opetussuunnitelman uudistus ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa monipuolisissa oppimisympäristöissä. Uusi opetussuunnitelma näkyy esiopetuksessa oppimiskokonaisuuksina, 1 - 6 -luokkalaisten arjessa mm. uusina oppiaineina ja kaikilla vuosiluokilla monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Tuntijaon ja oppiaineiden uudistus vuosiluokilla 7 – 9 otetaan käyttöön vaiheittain.

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelma (yleinen osa)
Liitteitä:
Joensuun seudun tuntijako
Joensuun seudun tvt-opetuskäytön suunnitelma
Kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttaminen
Kohti kestävää elämäntapaa
Kulttuurivoltti, Kontiolahden suunnitelma
Oppilas- ja opiskelijahuollon käsikirja
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Perusopetuksen järjestyssäännöt Kontiolahden kunnassa
Perusopetuksen toiminnanohjauksen käsikirja
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestäminen Kontiolahdella

Linkkejä:
Joensuun seudun perusopetuksen OPS2016 Pedanetissä
KiVa Koulu -toiminta

Perusopetukseen valmistava opetus
Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Opetusta järjestetään tarvittaessa ja se toteutetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Lukio
Opetushallitus on päättänyt 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perusteista. Niiden mukaan on laadittu lukion opetussuunnitelma, joka on otettu käyttöön aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.