Lukion opiskelijahuolto

OPPILASHUOLTO

Lääkäri p. 013-2674680
Terveydenhoitaja, Mari Lappalainen p. 040 195 9781

Koulukuraattori, Mari Partanen

p. 050 4285090
Koulupsykologi Anni Haukka p. 040 580 6778
Hammaslääkärit p. 013-2674699

 

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Lukion psykososiaalinen oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Oppilashuollon tehtävänä on edistää nuoren tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja turvallisuuden takaaminen. Lukion oppilashuoltotyö edistää opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Oppilashuoltotyö on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää, mutta sillä pyritään myös opiskeluun liittyvien ja muiden ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajiensa kanssa.

Lukion oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa tai opiskelujakson jälkeen.

Sen muodostavat:
Rehtori
Ilpo Saarelainen
Apulaisrehtori Jari Ikonen
Opinto-ohjaaja Sari Tanskanen
Tarvittaessa ryhmänohjaajat
Kouluterveydenhoitaja Mari Lappalainen
Koulukuraattori Mari Partanen.
Opiskelijakunnan edustaja

Tarvittaessa oppilashuoltotoimintaan osallistuvat myös koululääkäri, psykologit ja sosiaalityöntekijät.

 


KOULUTERVEYDENHUOLTO LUKIOSSA

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden. oppilashuollon, opettajien, muun henkilöstön ja vanhempien kanssa.

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu, joka jatkaa äityis- ja lastenneuvolassa aloitettua nuoren terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa.

Määräaikaiset koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset ja seulontatutkimukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja tarvittaessa hänen perheensä tapaamisen .Terveystarkastuksilla ja seulontatutkimuksilla arvioidaan oppilaan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä että hyvinvointia uhkaavat tekijät. Oppilas voi hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle tai hänet voivat sinne lähettää vanhemmat ja opettajat oppilaan omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Lukion ensimmäisen luokan tarkastuksen tekee terveydenhoitaja syyslukukaudella. Kevätlukukaudella toisella luokalla lukiossa on terveydenhoitajan/lääkärintarkastus, josta opiskelija saa tarvittaessa nuorison terveystodistuksen. Pojille tarkastus on pakollinen kutsuntatarkastus, josta he saavat lääkärintodistuksen. Lukion päättävät opiskelijat hakeutuvat tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle.

Sairasvastaanotolla hoidetaan sairaustapaukset ja tapaturmat ja arvioidaan myös jatkotoimenpiteiden tarve ja ohjataan tarvittaessa eteenpäin. Rokotukset tehostetaan tarpeen mukaan.
 

Terveydenhoitaja on lukiolaisten käytettävissä maanantaisin ja torstaisin.
llman ajanvarausta samoina päivinä klo 8-9 ja ruokavälituntien ajan
klo 11-12. Kouluterveydenhuollon tilat ovat uudessa lisärakennuksessa lukion ja yläkoulun välissä (1.kerros). Ota yhteyttä tarvittaessa henkilökohtaisesti Wilman kautta tai puhelimitse, puh. 040 1959781. Seuraa myös ilmoitustauluja, jossa on terveydenhoitajan tiedotteita. Muista mennä tarkastusvastaanotoille, kun olet saanut ajan!

 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori tukee ja auttaa lukion oppilaita opiskeluun, vapaa-aikaan ja muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvissä asioissa. Kuraattori tarjoaa keskusteluapua nuorille ja tarvittaessa heidän vanhemmilleen /huoltajilleen normaaliin nuoren kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa, kaveri- ja seurustelupulmissa sekä käyttäytymisongelmissa. Keskustelua vaativia asioita ovat usein myös nuoren arkuus, masentuneisuus, kotihuolet tai alkoholin/päihteiden väärinkäyttö.

Koulukuraattori tukee nuorta omatoimisuuteen omien ongelmiensa ratkaisemisessa. Yhdessä pyritään löytämään erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä vanhempien/huoltajien, kouluyhteisön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on tukea nuorta, vanhempia ja opettajia kasvatustehtävässä sekä koulussa ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa.

Koulukuraattori Mari Partanen
on oppilaiden ja vanhempien/huoltajien tavattavissa koulupäivän aikana.

Ajanvaraus
Puhelimella, Wilman kautta, henk.koht.käymällä
tai ovessa olevaan listaan.

Keskustelut ovat luottamuksellisia

 

PSYKOLOGI

Terveyskeskuspsykologi toimii lukiolaisten tukena erilaisissa erityiskysymyksissä. Tällaisia voivat olla esim. opiskeluun, elämäntilanteeseen / nuoruusiän kehitysvaiheeseen, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät ongelmakohdat. Tarvittaessa psykologi ohjaa jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoitoon tai nuorisoasemalle sekä voi konsultoida psykiatria. Opiskelijan antamalla luvalla psykologi voi tehdä yhteistyötä opettajien, vanhempien, terveydenhoitajan ja koulukuraattorin kanssa. Opiskelija voi varata ajan suoraan psykologilta.  Käynnit ovat luottamuksellisia.

Ajan voi varata klo 8-16 välillä puh. 040 580 6778 / Koulupsykologi Anni Haukka

Vastaanotto sijaitsee Kontiolahden yläkoululla C-siipi.


HAMMASHUOLTO LUKIOSSA

Opiskelijan on mahdollista varata kerran opiskeluaikana aika suun terveystarkastukseen,jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja hoidon tarve.Ajanvaraus puh. 013 2674699
.