KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille tarkoitettua ennaltaehkäisevää palvelua. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhoitaja kutsuu oppilaan vuosittain terveystarkastukseen.
Tapaamisessa keskustellaan oppilaan terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä hyvinvointiin liittyvistä asioista. Käynneillä arvioidaan oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen.
Terveystarkastuksessa pyritään löytämään mahdolliset sairaudet ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja hoitoon.
Terveysneuvonnan tarkoituksena on tukea ja edistää terveellisiä elämäntapoja, hyvää kuntoa ja mielenterveyttä.
Oppilas voi tulla myös keskustelemaan omaa mieltä askarruttavista asioista tai oireista kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Lääkärintarkastus on osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1. 5. ja 8.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen, tällöin tapaamisessa keskustellaan mahdollisista oppilaan ja perheen tarvitsemista tukitoimista.

Huoltajan suostumuksella myös opettaja antaa palautetta oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa.

Koulutapaturman sattuessa oppilas saa ensiavun koululla ja tarvittaessa hänet ohjataan jatkohoitoon terveysasemalle tai yhteispäivystykseen. Oppilaan kuljetuksesta vastaavat huoltajat.

Oppilaan sairastuessa sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Kouluterveydenhoitajalla ja lääkärillä ei ole sairasvastaanottoa koululla. Lääkärin hoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveysasemalle.
Pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon vaan hoidetaan omalla terveysasemalla.

Oppilaan terveyden ja sairauden hoitoon tarvittava yksilöllinen tuki koulupäivien ajaksi suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, vanhempien ja opetushenkilöstön kanssa.

Varparannan koulun kouluterveydenhoitaja on Riina Paloniitty.

Koulupsykologin palvelut

Koulupsykologien toimenkuvaan kuuluvat oppimisvaikeuksien arvioinnit ja oppilaan oppimisen tuen suunnittelu yhdessä huoltajien ja opettajien kanssa, tukea-antavat keskustelut oppilaille sekä opettajien ja huoltajien tukeminen opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa koulupsykologit ohjaavat oppilaan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Lisäksi psykologit osallistuvat oppilashuoltotyöskentelyyn.

Oppilas voi hakeutua psykologin vastaanotolle omatoimisesti tai huoltajien, opettajan, koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan välityksellä. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Kontiolahden kunnassa on kaksi koulupsykologia.

Koulupsykologi Seija Hämäläinen
Koulut: Ahokkalan, Jakokosken, Kirkonkylän, Kulhon, Lehmon, Selkien ja Varparannan alakoulut.
Alkuopetus: Kirkonkylä, Kulho ja Kulho II, Lehmo, Paihola, Peltosirkku, Selkie, Varparanta.

Koulupsykologi Tiina Virrantalo, sij. Anni Haukka (31.5.2016 saakka)
Koulut: Kylmäojan ja Onttolan alakoulut sekä Kontiolahden yläkoulu.
Alkuopetus: Kylmäoja, Mäntytie, Onttola ja Päivänpaiste.

 

Kuraattorin palvelut

Kuraattorityön tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä muussa hänen ikäänsä liittyvässä kokonaiskehityksessä.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaan huoltajia sekä  opettajia ja koko kouluyhteisöä koulun kasvatustehtävässä.  Hän toimii myös koulujen oppilashuoltoryhmissä  ja erilaisissa työryhmissä alansa asiantuntijana.

Koulukuraattorin palvelut ovat maksuttomia ja tapaamiset ovat  luottamuksellisia. Oppilas voi hakeutua kuraattorin tapaamiseen omatoimisesti tai huoltajan, opettajan, oppilaanohjaajan tai terveydenhoitajan ohjaamana.

Koulukuraattori käyttää työvälineinään mm. yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, haastatteluja ja neuvotteluja oppilaan ikätason mukaisesti. 

Koulukuraattori ohjaa oppilaan tarvittaessa muiden psykososiaalisten palveluiden piiriin.

Kuraattori on oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön tavoitettavissa koulupäivän aikana Kontiolahden yläkoulun oppilashuollon tiloissa ja sovitusti Kontiolahden alakouluilla.

Yhteystiedot

Pirjo Kela p. 050 4285090,

Wilma ja sähköposti: pirjo.kela@kontiolahti.fi

Lapsiperheiden sosiaalityö

Sosiaalityötä tehdään tilanteissa, joissa perheellä, lapsella ja/ tai nuorella on erityistä tuen tarvetta, kun kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tervettä kasvua ja kehitystä, lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään tai lapsella/perheellä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa palvelua kognitiivisen tai psyykkisen vamman, päihteiden käytön tai sairauden tai usean yhtäaikaisen syyn vuoksi. Yhdessä perheen kanssa pyritään löytämään perheen tarvitsemat palvelut.

Varhaisen tuen sosiaalityöntekijä

Irene Kokko (irene.kokko@jns.fi)

Puh: 040 011 4565

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus & perhetyö

Sosiaaliohjauksen tavoitteena on ohjata vanhempia, lapsia ja nuoria erilaisissa elämäntilanteissa ja auttaa hakemaan perheen tarvitsemia palveluja.

Perhetyö on vapaaehtoisuuteen perustuvaa, perheiden kasvatustehtävää tukevaa palvelua eikä vaadi lähetettä tai asiakkuutta lastensuojelussa. Perhetyö voi liittyä esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen.

Varhaisen tuen sosiaaliohjaaja

Tanja Ikonen (tanja.ikonen@jns.fi)

Puh:  040 744 0193

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lapsiperheille suunnattua perheiden varhaista tukemista. Kotipalvelusta peritään maksu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014  56 § ).

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi vauvan hoitoon liittyvät vaikeudet, raskauteen tai synnytykseen liittyvä perheen palveluntarve, monikkoperheeseen liittyvät vaikeudet, aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva äkillinen tarve
perheenjäsenen kuolema, vanhemman äkillinen asiointi, pitkäaikainen vanhemman väsymys tai uupumus vanhemman kirurginen toimenpide, äkillisestä kriisistä tai erityistilanteesta johtuva käytännön avuntarve, muu erityinen tarve.

Kotipalvelun päivystysnumeroon

ma-pe klo 9.00-11.00

 Puh: 050 436 7104

 

Joensuun kaupunki/lapsiperhepalvelut

Kontiolahden varhainen tuki

Aputie 1

81110 Kontiolahti