Koulun toimintasuunnitelma

Oppilashuollon käsikirja

 

Kolmiportainen tuki

Kylmäojan koulussa oppimisen ja koulunkäynnin tuki on järjestetty perusopetuslain kolmiportaisen tuen mallin mukaan. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Koulun pedagoginen ryhmä suunnittelee tuen järjestämisen ja tekee tarvittavat pedagogiset ratkaisut yhdessä luokanopettajan kanssa ja varmistaa tuen riittävyyden oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Pedagogista ryhmää johtaa rehtori Anssi Rauma, työryhmän jäseniä ovat erityisopettajat Anne Karhu ja Niina Harviala, oppilaan oma luokanopettaja sekä tarvittaessa koulunkäynninohjaaja. Ryhmän monialaisiin käsittelyihin osallistuvat kouluterveydenhoitaja Reetta Naumanen, sekä tarpeen mukaan koulupsykologi Anni Haukka ja koulukuraattori Sanna Turunen. Pedagoginen työryhmä toimii yhteistyössä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kanssa. Pedagogisen ryhmän kokoontumisaika on keskiviikkoisin klo 7.30-8-30.

 
   

Kolmiportaisen tuen tasot

1. Yleinen tuki:

  • Tukiopetus on ensisijainen tukitoimi oppilaan opiskelun tukemiseksi silloin, kun oppilaalla havaitaan vaikeuksia oppimisessa ja koulunkäynnissä. Tukiopetuksen tarpeen arvioi opettaja. Aloite voi tulla myös pedagogiselta ryhmältä, oppilashuoltoryhmältä, huoltajalta tai oppilaalta.
  • Eriyttämistä tehdään muokkaamalla opetuksen sisältöjä, oppimateriaaleja, oppimisympäristöä, oppimiseen käytettävää aikaa tai arviointitapoja. Joustavilla koejärjestelyillä voidaan oppilaalle antaa tarvittavaa lisäaikaa, erityinen työrauha tms.
  • Koulunkäynninohjaajan aikaa voidaan suunnata yksittäisen oppilaan oppimisen ohjaamiseen tai toivottavan käytöksen harjaannuttamiseen. Ykkösluokkiin turvataan riittävästi ohjaajaresurssia hyvän koulunalun varmistamiseksi.
  • Erityisopetuksen tukea annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena tai pienryhmässä.
  • Puheopetukseen ovat oikeutettuja 1-2 luokkien oppilaat
  • Lukutaidon edistymistä tuetaan Ekapelin avulla koulupäivien aikana sekä koulunkäynninohjaajien pitämässä Ekapeli aamukerhossa (8.00 – 8.30). Ekapelikerho on tarkoitettu luokkien 1-4 oppilaille.
  • Koulussa toimii läksykerho, joka kokoontuu neljänä päivänä viikossa kahden tunnin ajan ja keskiviikkoisin yhden tunnin. Läksykerhoa pitää koulunkäynnin ohjaaja. Läksykerhoon voivat oppilaat hakeutua itse tai mennä vanhempien ja /tai opettajan pyynnöstä.
  • Oppilailla voi olla käytössään eriytettyjä oppimateriaaleja tai oppimista tukevia välineitä (kynätuet, tarkkaavaisuutta tukevat geelityynyt/ pallot istuimena, selkokieliset tekstit tai e-materiaalit jne)
 
   

2. Tehostettu tuki

Tehostetun tuen vaiheeseen siirrytään, jos laadukkaasti ja pitkäjänteisesti toteutettu yleinen tuki ei riitä. Tehostetun tuen vaiheessa oppilas tarvitsee yleensä useita eri tukimuotoja ja/tai tuen tarve on jatkuvaa. Pedagoginen arvio on edellytys tehostetun tuen aloittamiselle. Opettaja ja erityisopettaja yhdessä arvioivat pedagogisen arvion tekemisen tarpeellisuutta. Pedagogisen arvion moniammatillinen käsittely ja päätös tehostetun tuen aloittamisesta tehdään koulun pedagogisessa ryhmässä.

Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, johon oppilaan tuen tarve sekä keskeiset tukimuodot kuvataan. Oppimissuunnitelma arvioidaan vuosittain yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.

3. Erityinen tuki

Erityisen tuen vaiheessa oppilaan saama opetus ja tuki perustuu koulutuksen järjestäjän tekemään erityisen tuen päätökseen annettavasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot. Oppiaineita voidaan myös yksilöllistää. Oppilaan HOJKS -asiakirjaan kuvataan oppilaan yksilöllisen tuen järjestäminen. Erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti omassa koulussa, mutta oppilas voi tarvittaessa käydä tuki/kuntoutusjaksolla Lehmon koulun erityisopetuksen pienluokalla.