Rannan ruoppaaminen

Rannan kunnostustyön, kuten esimerkiksi ruoppauksen tai vesikasvien niiton, aloittamisesta ja suorittamistavasta on ilmoitettava ennalta vesilain 2 luvun 15 §:n ja vesiasetuksen 85 a §:n perusteella alueelliselle ELY-keskukselle.

Ruoppauksesta ei saa aiheutua vesilain 2 luvun 6 § mainittuja seurauksia. Ruoppausmassat tulee läjittää maalle, niin etteivät ne pääse tai joudu takaisin vesistöön tulvien, sateen tai suurempienkaan aaltojen seurauksena.

Ruoppausajankohta tulee valita niin, että ei tarpeettomasti aiheuteta haittaa tai häiriötä vesieliöille, kalastukselle, linnustolle tai muulle vesistön käytölle. Ruoppauksella ei saa esim. muuttaa vedenkorkeutta, rantaviivaa tai tehdä esim. saaria.

Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista.

Ilmoituksen liitteet:
     • kirjalliset suostumukset rannan kunnostustyöstä vesialueen omistajalta
       (osakaskunta) ja vähintään viereisiltä kiinteistönomistajilta
     • ruoppausmassojen sijoittaminen kartalla esitettynä
     • suostumus massojen läjittämisestä, jos läjitys toisen omistamalla maalla
     • selvitys työn suoritustavasta
     • ote kaavasta

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi