Suunnittelutarve ja poikkeaminen

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealue
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan alueita, joilla on tarvetta ohjata rakentamista siten, ettei rakentaminen suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä. Kunta voi osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös muun alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä (MRL 16 §). Kunta osoittaa alueen suunnittelutarvealueeksi yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä.

Suunnittelutarvelupaa haetaan tekniseltä lautakunnalta.

Edellytykset myönteiselle suunnittelutarveluvalle
MRL 137 §: Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:

  1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.


Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Uuden / toisen päärakennuksen rakentaminen suunnittelutarvealueella edellyttää aina myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5000 m², jolloin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 m². Jos olemassa olevan rakennuspaikan pinta-ala on alle 5000 m², rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 250 m². Olemassa olevaa päärakennusta palvelevia talousrakennuksia saa rakentaa suoraan rakennuslupamenettelyn perusteella.

Poikkeamislupamenettely

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista MRL:n mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Poikkeamisen edellytykset (MRL 171 §)
Poikkeamista ei saa myöntää, jos se:

  1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
  3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
  4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan haku
Hakemus jätetään aina kuntaan.

Hakemukseen liitetään "Ohjeita suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakijalle" mukaiset asiakirjat.

Käsittelyaikataulusta:

Täydelliset hakemukset kaikkine liitteineen tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen lautakunnan kokousta. Tekninen lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden viimeisenä arkitiistaina. Heinäkuussa ei ole kokousta.

Hakemus 
Naapurin kuulemisen lisäsivu 
Ohjeita suunnittelutarve- ja poikkeamisluvan hakijalle

Sivu päivitetty 10.1.2018

Yhteystiedot

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Pirjo Törrönen
p. 0400 588 868
pirjo.torronen@
kontiolahti.fi

Rakennustarkastaja
Ulla Kettunen
p. 050 428 5079
ulla.kettunen@
kontiolahti.fi 

Tarkastusinsinööri
Irene Pieviläinen
p. 0500 612 310
irene.pievilainen@
kontiolahti.fi