Vesilain mukainen lupa

Monet koti- tai mökkirannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain (587/2011) mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus.

Hankkeelle tarvitaan aina lupa, jos hankkeella on tiettyjä ympäristövaikutuksia; se muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden määrää tai laatua, ja tämä muutos
     • aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä veden vähyyttä
     • vahingoittaa luontoa tai huonontaa vesistön tai pohjaveden tilaa
     • vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja tai
       vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön
     • vaarantaa terveyttä
     • vähentää tärkeän pohjavesiesiintymän antoisuutta tai haittaa vedenottoa tai
       veden käyttöä talousvetenä
     • vahingoittaa kalastusta tai kalakantoja
     • haittaa vesiliikennettä tai puutavaran uittoa
     • vaarantaa puron luonnontilan säilymistä
     • muulla tavoin loukkaa yleistä etua

Esimerkkejä vesiluvan tarpeesta
     • ruoppaukselle tulee hakea aina vesilupa aluehallintovirastosta, kun
       ruoppausmassan määrä ylittää 500 m³
     • alle 500 m³ ruoppauksista on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään
       30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ks. ruoppaus
     • ojittaminen vaatii luvan aluehallintovirastolta, jos ojitus voi aiheuttaa
       vesialueen pilaantumista
     • suuret laiturit ja maapenkereet edellyttävät lupaa aluehallintovirastolta

Lisätietoa vesilain mukaisesta luvasta, sen hakemisesta ja myöntämisestä ympäristöministeriön sivuilta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston eli Itä-Suomen AVIN yhteystiedot

Ympäristövastuualue
PL 50
50100 MIKKELI
p. 020 636 1030

 

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi