Vireillä olevat kaavat

STRATEGINEN YLEISKAAVA

Kunnanhallitus on käynnistänyt 18.9.2017 (§ 234) ensimmäisenä maakunnassa oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan laatimisen koko kunnan alueelle. Strateginen yleiskaava osoittaa kunnan tulevaisuuden tahtotilan ja toimii kuntastrategiaa havainnollistavana työvälineenä. Sen tarkoituksena on luoda pohjaa ja perusteita mm. yksityiskohtaisemmalle yleis- ja asemakaavoitukselle sekä kunnan maaseutualueen kehittämiselle. Samalla kunnan yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että se on osa yhtenäistä Joensuun kaupunkiseutua.

Strategisen yleiskaavan tavoitteena on valmistua vuonna 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä tammikuussa 2018.

Yleisötilaisuus / työpaja pidettiin keskiviikkona 31. tammikuuta Lehmon koulun ruokalassa osoitteessa Kylmäojantie 6.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASEMAKAAVAT

Asemakaavan muutos kirkonkylän keskustan läheisyydessä (Rinnetie)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Rinnetien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutoksen 11.6.2018 § 45. Hyväksymispäätöksestä ei ole määräajassa valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joten kaava saa lainvoiman.

--------------------

Kirkonkylän alueen asemakaavan muutos ja laajennus Kärjen alueelle

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Rinnetien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutoksen 11.6.2018 § 44. Hyväksymispäätöksestä ei ole määräajassa valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joten kaava saa lainvoiman.

--------------------

Asemakaavan muutos Lehmossa Eskolan tilan alueella


Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Rinnetien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutoksen 11.6.2018 § 43. Hyväksymispäätöksestä ei ole määräajassa valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joten kaava saa lainvoiman.

--------------------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhalle Lehmon alueelle

Ympäristölautakunta on 17.6.2015 päättänyt käynnistää asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhalle Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavatyö yhdistää jo olemassa olevat Mustolan alueen ja Lehmon keskeisen alueen kaava-alueet.

Nyt kaavoitettava alue on jo vanhastaan asemakaavamaisesti rakennettua aluetta. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistetaan alueen kuivatus ja katu- ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Luonnos oli nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Liitteissä nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaluonnoskartta   
Selostusluonnos  
TIlastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto (myös 21.4.2016 pidetyssä tiedotusillassa aineistona)
Suunnitelman selostus 
Liikennöinti vaihtoehto 1  
Liikennöinti vaihtoehto 2  
Kuivatuksen periaatekartta  
Alueen nykyinen vesihuolto  
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

Tiedotusillassa 21.4.2016 ollutta aineistoa:
Esitys vanhan Lehmon alueen asemakaavasta


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANTA-ASEMAKAAVAT

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Puson kylällä

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2015 (§ 58) hyväksynyt UPM-Kymmene Oyj:n Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen.

Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kunta on antanut vastineensa valitukseen vuoden 2016 alussa. Kaavan hyväksymispäätöksestä on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin. Kaavasta tarkemmin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta.
 

-------

Sivu päivitetty 01.08.2018

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi 

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi


Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi