Vireillä olevat kaavat

STRATEGINEN YLEISKAAVA

Kunnanhallitus on käynnistänyt 18.9.2017 (§ 234) ensimmäisenä maakunnassa oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan laatimisen koko kunnan alueelle. Strateginen yleiskaava osoittaa kunnan tulevaisuuden tahtotilan ja toimii kuntastrategiaa havainnollistavana työvälineenä. Sen tarkoituksena on luoda pohjaa ja perusteita mm. yksityiskohtaisemmalle yleis- ja asemakaavoitukselle sekä kunnan maaseutualueen kehittämiselle. Samalla kunnan yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että se on osa yhtenäistä Joensuun kaupunkiseutua.

Strategisen yleiskaavan tavoitteena on valmistua vuonna 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä tammikuussa 2018.

Yleisötilaisuus / työpaja pidettiin keskiviikkona 31. tammikuuta Lehmon koulun ruokalassa osoitteessa Kylmäojantie 6.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASEMAKAAVAT

Asemakaavan muutos kirkonkylän keskustan läheisyydessä (Rinnetie)

Kunnanhallitus on 18.12.2017 (§ 328) päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen kirkonkylän kaava-alueella koskien Kontiolahden kylän tiloja Tohtorila RN:o 69:14 ja Kunnanrinne RN:o 69:20. Alue sijaitsee Rinnetien ja Keskuskadun lounaispuolelle jäävällä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueella (YS) korttelissa 32 ja osittain korttelin länsipuolelle jäävällä viheralueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle uuden nykyaikaisen hoitoyksikön rakentaminen. Muutosalueen pinta-ala on noin 1,9 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnosasiakirjat ovat nähtävillä 6.3.-20.3.2018.

Aluerajauskartta muutosalueesta

--------------------

Katunimimuutokset kirkonkylän kaava-alueella

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 4.5.2015 (§ 30) ja kaava tuli lainvoimaiseksi 2.10.2016. Asemakaavassa oli kolme katunimeä muuttunut siitä, mitä ne olivat edellisessä kaavassa ja mitä oli osoitteina jo käytössä. Lisäksi yksi katunimi oli käytössä jo Lehmon asemakaava-alueella ja toinen Lehmossa haja-asutusalueella. Katunimet oli tarkoituksenmukaista palauttaa jo käytössä olevaan muotoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n ja Kontiolahden kunnan hallintosäännön 43 §:n kohdan 28 mukaan tekninen lautakunta voi päättää mm kadun nimen muuttamisesta. Tekninen lautakunta päätti katunimien muutoksesta käytössä olevaan muotoon 27.2.2018 § 23.

Muutos ei aiheuta alueen asukkaille toimenpiteitä.

--------------------

Kirkonkylän alueen asemakaavan muutos ja laajennus Kärjen alueelle

Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.10.2016 (§ 155) käynnistää asemakaavoituksen kirkonkylällä ns. Kärjen alueelle. Asemakaavatyön tavoitteena on lisätä kirkonkylän alueen asuntotuotantoa ja samalla edelleen tiivistää asemakaava-aluetta. Kaava-alue kytketään liikenteellisesti olemassa olevaan Puutarhatiehen.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 16.11.-16.12.2016. Saatujen palautteiden ja kahden pidetyn keskustelutilaisuuden pohjalta valmisteltiin kaavaehdotus, joka oli nähtävillä 27.9.-27.10.2017. Nähtävillä ollut ehdotusaineisto on liitteenä kunnanhallituksen päätöksessä 18.9.2017 § 236.

Pävitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan jatkovaiheista tiedotetaan myöhemmin.

--------------------

Kunnanvaltuuston 31.11.2016 hyväksymä asemakaavan laajennus entiselle varuskunnan asuntoalueelle (Kontioranta)

Kontiolahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 31.10.2016. Kaavapäätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi tehdyt valitukset. Kaavasta ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten kaava on tullut voimaan 5.3.2018 julkaistun kuulutuksen myötä.

Voimaan tullut asemakaava

--------------------

Asemakaavan muutos Lehmossa Eskolan tilan alueella

Ympäristölautakunta käynnisti 16.11.2016 asemakaavan muutoksen Lehmon keskustassa liikekeskuksen eteläpuolella Eskolan tilan alueella. Muutos koskee Lehmon kylän tiloja Taavettila RN:o 2:81, Eskola RN:o 2:82, Torikulma RN:o 2:110, Pihapaavo RN:o 2:116 ja Liikekulma RN:o 2:129. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kerros-, rivi- ja omakotitalorakentaminen alueelle ja mahdollistaa palvelujen lisärakentaminen.

Luonnosasiakirjat olivat nähtävillä 30.11.- 30.12.2016 ja ehdotus 17.5. - 16.6.2017.

Nähtävillä ollut ehdotusaineisto:
Kaavaehdotuskartta 
Selostusehdotus 
Tilastolomake 
Poistuva kaava 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan jatkovaiheista tiedotetaan myöhemmin.

--------------------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhalle Lehmon alueelle

Ympäristölautakunta on 17.6.2015 päättänyt käynnistää asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhalle Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavatyö yhdistää jo olemassa olevat Mustolan alueen ja Lehmon keskeisen alueen kaava-alueet.

Nyt kaavoitettava alue on jo vanhastaan asemakaavamaisesti rakennettua aluetta. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistetaan alueen kuivatus ja katu- ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Luonnos oli nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Liitteissä nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaluonnoskartta   
Selostusluonnos  
TIlastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto (myös 21.4.2016 pidetyssä tiedotusillassa aineistona)
Suunnitelman selostus 
Liikennöinti vaihtoehto 1  
Liikennöinti vaihtoehto 2  
Kuivatuksen periaatekartta  
Alueen nykyinen vesihuolto  
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

Tiedotusillassa 21.4.2016 ollutta aineistoa:
Esitys vanhan Lehmon alueen asemakaavasta


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANTA-ASEMAKAAVAT

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Puson kylällä

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2015 (§ 58) hyväksynyt UPM-Kymmene Oyj:n Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen.

Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kunta on antanut vastineensa valitukseen vuoden 2016 alussa. Kaavan hyväksymispäätöksestä on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin. Kaavasta tarkemmin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSAYLEISKAAVAT
 
Kontioniemen osayleiskaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi oikeusvaikutteiseksi laaditun Kontioniemen osayleiskaavan 31.10.2016 (§ 47). Hyväksymispäätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valitukset. Päätöksestä ei ole valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kontioniemen osayleiskaava on tullut voimaan 5.3.2018 julkaistulla kuulutuksella.

Voimaan tullut Kontioniemen osayleiskaava

-------

Sivu päivitetty 6.3.2018

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi 

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi


Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi