Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikilla luokka-asteilla ja kaikkina koulupäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Suunnitelmallisuudelle, tavoitteellisuudelle ja yhteistyölle rakentuva koulujen toimintakulttuuri tukee parhaiten yleisen tuen toteutumista. Koulun koko henkilökunta yhdessä oppilaan huoltajien kanssa tukevat oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua ja kehitystä.

Yleisen tuen vaiheessa voidaan huomioida oppilaan lieviä oppimisvaikeuksia tai jossakin oppiaineessa ilmeneviä oppimisen esteitä. Oppilaan tarvitsemaa tukea voisi kuvailla siten, että se on satunnaista tai tilapäistä, ei kovin laajaa eikä intensiivistä. Oppilaan arviointi tapahtuu yleisopetuksen mukaan. Yleisen tuen vaiheessa oppilaalle voidaan laatia yleisen tuen oppimissuunnitelma.

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun riittävän laadukkaasti ja pitkäjänteisesti toteutetusta yleisestä tuesta huolimatta oppilas tarvitsee vielä jotakin enemmän oppimisensa tueksi. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista tai kasautumista.

Tehostetun tuen aloittamiseksi oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, joka perustuu oppilaalle tehtyyn pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei yksilöllistetä ja oppilaan arviointi tapahtuu yleisopetussuunnitelman mukaan.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaisesta opetuksesta. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuksen tukimuodot.

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan.

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestäminen Kontiolahdella