Yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan maankäytön strategisen suunnittelun tärkein työkalu. Sen tehtävänä on kunnallisen yhdyskuntarakenteen yleispiirteinen ohjaaminen sekä erilaisten toimintojen yhteensovittaminen, mm. asutuksen, palvelujen, työpaikkojen
ja virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavalla suunnitellaan maankäyttöä yleensä 10 – 20 vuoden aikajänteellä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin puhutaan osayleiskaavasta.

Yleiskaavoitusta ohjaavat Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä Maankäyttö-
ja rakennusasetus (MRA)
. MRL 39 §:ssä määritellyt yleiskaavan sisältövaatimukset koskevat mm. yhdyskuntarakennetta, asumisen tarpeita, palvelujen saatavuutta ja elinympäristön laatua. Huomiota on kiinnitettävä myös elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiin, ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ympäristöarvojen vaalimiseen.

Yleiskaava voidaan laatia rakentamista ja maankäyttöä suoraan ohjaavaksi eli ns. oikeusvaikutteisena. Siinä voidaan määrätä, että kaavaa tai sen osaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena alueilla, joilla ei ole merkittävää rakentamisen painetta. Tällöin erillistä suunnittelutarveratkaisua tai asemakaavaa ei enää tarvita. Kaavassa määritellyt rakentamismahdollisuudet, rajoitukset ja maankäyttö on suunniteltava niin, että maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti.

Kontiolahdella on voimassa viiden kunnan yhteinen Joensuun seudun yleiskaava 2020. Kyseisen sivun alareunassa on liitteinä yleiskaavamerkinnät ja -määräykset ja kaavakartat mittakaavassa 1:100 000 ja 1:50 000 sekä teemakartat ja niihin liittyvät taulukot.

Sivu päivitetty 1.12.2016

Yhteystiedot

Kaavoitusjohtajan sijainen
Tekninen johtaja

Antti Asikainen
p. 050 560 0379
antti.asikainen@
kontiolahti.fi
 

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi


Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi