Ympäristö ja luonto

kuva

Ympäristönsuojeluyksikön tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät asutus, teollisuus tai
muu ihmistoiminta pilaa haitallisesti ympäristöämme. Päästöjä aiheuttavien toimin-
tojen haitalliset vaikutukset rajataan mahdollisimman vähäisiksi.

Työtä tehdään valvomalla ympäristöasioista säädetyn yksityiskohtaisen lainsäädän-
nön noudattamista.

Ympäristönsuojeluyksikkö toimii paikallisen luonnontuntemuksen asiantuntijana erilaisten maankäyttöön ja luontoon liittyvien kysymysten yhteydessä.

Kontiolahden alueella paikallisen luonnonkäytön erityispiirteenä ovat laajojen harju-
alueiden vuoksi laajat pohjavesialueet ja harjualueisiin kohdistuva laajamittainen maa-
ainesten hyödyntäminen maa-ainesten ottoon osoitetuilla alueilla.

Jos sinulla on kysyttävää paikallisesta luonnosta tai erikoinen luontohavainto Kontiolahdelta: Ota yhteyttä !

Ympäristönsuojeluyksikön työtehtävät
•    ympäristöluvat
•    maa-ainesluvat
•    maisematyöluvat  eli luvat puiden kaatoon asemakaavoitetulla alueella ja
     laajempiin hakkuisiin yleiskaava-alueilla
•    jätevesien käsittelyn valvonta haja-asutus- ja viemäriverkon alueella
•    jätehuollon valvonta ja neuvonta
•    jokamiehenoikeudet
•    luonnonsuojelu
 

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi