Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden talousarvioesityksellä vastataan kuntalaisten tarpeisiin ja tulevaisuuden haasteisiin

Kontiolahden talousarvioesityksellä vastataan kuntalaisten tarpeisiin ja tulevaisuuden haasteisiin

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa koko maassa vuoden 2023 alusta, jolloin kasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikapalvelujen organisoinnista sekä kunnan elinvoimasta huolehtimisesta tuli kuntien keskeisimpiä tehtäviä.

Kunnan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi vuodesta 2024 eteenpäin verotulojen ja valtionosuuksien vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle ajalle. Toteutuneet mittavat investoinnit aiheuttavat omat haasteensa kasvaneiden suunnitelman mukaisten poistojen, korkokustannusten ja käyttökustannusten takia.

Kumulatiivista ylijäämää kunnalla oli 17,1 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. Vaikka taloussuunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä, kunnalle jää sen jälkeenkin vielä 13,6 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää. Vuoden 2023 aikana on alettu sopeuttamaan kunnan menorakennetta vuoden 2024 laskeva tulotaso huomioiden.
–Kontiolahdella talouden sopeuttaminen aloitettiin ennakoivasti jo vuoden 2023 aikana, kun kuntatalouden heikkenevät näkymät tulivat ilmi, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Nyyssönen.

Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistuksien tekeminen on tullut ajankohtaiseksi ja uusista menoja lisäävistä toimista on pyritty pidättäytymään. Talousarvio pitää sisällään sopeutustoimia, joilla käyttötalouden nettomenot ovat kääntyneet laskuun. Toimenpiteet koskevat mm. palveluiden tuottamista ja palveluiden tasoa, avustuksia, toimitilojen kustannussäästöjä sekä tulorahoituksen vahvistamista. Olennaista palvelutason heikennystä ei kuitenkaan ole luvassa.

Talouden tasapainottamista vuodelle 2024 on tehty nettomenoja alentamalla. Vuonna 2024 kunnan toimintakate eli nettomenot ovat 43,1 miljoonaa euroa. Toimintakate paranee eli nettomenot pienenevät 0,8 miljoonaa euroa (-1,7 %) verrattuna vuoden 2/2023 muutettuun talousarvioon. Kun huomioidaan vuoden 2023 nopea kustannustason muutos sekä kunta-alan palkkaratkaisu, on toimintakulujen laskuun kääntäminen edellyttänyt kaikilta osastoilta talouden tasapainotustoimenpiteitä. Vuoden 2024 talousarvio on talouden tasapainotustoimista huolimatta 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kunnanjohtaja Jari Tuononen kiittää osastoja erinomaisesta työstä talouden sopeuttamiseksi.
–Erityisen ilahduttavaa on se, että sopeutustoimista huolimatta kuntalaisten palvelut eivät olennaisesti heikkene, jatkaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Nyyssönen.

Talouden tasapainottamista tulee jatkaa tulevina vuosina terveen ja kestävän kuntatalouden turvaamiseksi. Kestävä ja terve kuntatalous on elinehto kaikelle kunnan toiminnalle ja palveluiden jatkuvuudelle.
–Tavoittelemme kuntastrategiamme mukaisesti riittävän kumulatiivisen ylijäämän säilyttämistä ja vuosikatteen riittävyyttä poistoihin kuntakonsernin tasolla, toteaa kunnanjohtaja Jari Tuononen. Kunnanjohtajan talousarvioesitys heijastelee kunnan sitoutumista kuntalaisten tarpeisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Taloussuunnitelmassa investointitaso on sopeutettu kestävämmälle tasolle velkaantumiseen liittyvien riskien kasvun, korkotason nousun ja korkean investointitason menoja lisäävien vaikutusten rajoittamiseksi. Kontiolahden suuret rakennusinvestoinnit saadaan päätökseen, kun Lehmon yhtenäiskoulun rakennusprojekti valmistuu vuodenvaihteessa 2023–2024. Merkittävien investointien vuoksi kunnan lainakanta on ennätyksellisen suuri seuraavien vuosien aikana. Myös investointeihin kohdistuvat poistot rasittavat kunnan käyttötaloutta tulevina vuosina. Suunnitelmakaudella lainakanta kääntyy laskuun. Taloussuunnitelmakaudella 2024–2026 lainakannan arvioidaan laskevan 2,4 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2024 enintään 7,8 miljoonaa euroa ja nettolainan lisäys on nollan tuntumassa. Ensi vuonna lainaa kunnalla arvioidaan olevan noin 4 030 euroa per asukas (Manner-Suomen kuntien lainakanta asukasta kohde vuoden 2022 lopussa oli 3 378 euroa). Vuoden 2024 nettoinvestoinnit ovat 3,9 miljoonaa euroa. Koko taloussuunnitelmakauden investointien arvioidaan olevan noin 12,3 miljoonaa euroa.

Kuntastrategian mukaisesti kunta jatkaa parhaiden olosuhteiden luomista yrittämiseen ja työntekoon. Kunnan tytäryhtiöiden Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n keskeisin tehtävä on yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen sekä Kontiolahden alueen matkailun kehittäminen.

Kontiolahden kunnallisveroprosentti vuodelle 2024 on 8,4 prosenttia ja arvio kunnallisverokertymästä on 5,0 prosenttia vuotta 2023 suurempi. Sote-uudistuksen vaikutukset verotuloihin eivät näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tänä vuonna kunnille on kertynyt korkeamman veroprosentin mukaan kunnallisverotuloja aiemmilta verovuosilta. Tämän seurauksena kuntien verotulot alenevat vuonna 2024. Ilman kunnallisveroprosentin korottamista vuodelle 2024 olisi kunnallisverokertymä alentunut -1,4 % vuoteen 2023 verrattuna. Kiinteistöveroprosentit säilyvät edelleen keskiarvon alapuolella verrattuna koko maahan ja Pohjois-Karjalaan. Kontiolahden kunnan yhteisöverokertymän arvioidaan alenevan viidesosalla vuodelle 2024.

Valtionosuusperusteet muuttuivat sote-uudistuksen myötä ja niiden taso alenee lopullisten sote-kustannusten vahvistumisen myötä. Valtionosuudet vuodelle 2024 perustuvat ennakkolaskelmiin siirtyvistä sote-eristä. Kokonaisuutena valtionosuuksien arvioidaan laskevan -10,6 % eli 2,0 M€ vuoteen 2023 verrattuna. Talousarviovalmistelun loppuvaiheessa kunnille tuli tietoon, että kuntien valtionosuudet tulevat toteutumaan huomattavasti aiempia valtionosuuslaskelmia heikompana. Valtionosuusleikkauksen taustalla on sote-siirron rahoitusmalli. Päivitettyjä kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia ei ole ollut saatavilla talousarvion valmistelun aikana. Talousarvio on laadittu valtiovarainministeriön 10.10.2023 julkaisemiin valtionosuuslaskelmiin pohjautuen. Kuntakohtaisten lukujen tarkentuessa taloussuunnitelmavuosille 2024–2026 tuodaan ne valtuustoon käsittelyyn.

Talousarviota valmistellaan kunnissa useiden muutosten ja epävarmuustekijöiden keskellä, minkä vuoksi tulevat vuodet tulevat olemaan taloussuunnittelun osalta haasteelliset.

Kontiolahden väkimäärä ylitti 15 000 asukkaan rajapyykin syksyllä 2021. Lokakuun 2023 lopussa kunnan asukasluku oli 15 128. Kontiolahdella syntyvyys on kuolleisuutta suurempi ainoana kuntana Pohjois-Karjalassa. Mittavien investointien kautta kunta on panostanut palveluihin ja kehittänyt kunnan toimintaympäristöjä kuntastrategian mukaisesti.

Kontiolahden kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan talousarvioesityksen 27.11. kokouksessaan ja kunnanvaltuusto päättää asiasta 4.12.