Sisältöjulkaisija

angle-left Kaavoituksella edistetään riittävää asuntotuotantoa

Kaavoituksella edistetään riittävää asuntotuotantoa


Kaavoituskatsaus on laadittu vuosille 2022–2023. Katsauksessa kerrotaan kaavoituksen tulevan vuoden hankkeista.

Yleiskaavoituksessa käynnissä on Lehmon osayleiskaava. Kaavan tavoitteena on Lehmon taajaman tiivistäminen ja kehittäminen sekä rakentamisen ohjaaminen taajamassa ja ympäröivillä haja-asutusalueilla. Tavoitteena on saada osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna 2023.

Vireillä on myös Paiholan osayleiskaavamuutos Paiholan sairaalan ympäristössä. Alue on vuonna 2015 hyväksytyssä osayleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi. Muutos mahdollistaa Paiholan alueen kehittymistä ja sujuvoittaa alueen rakentamisen lupamenettelyä siten, että rakentaminen ilman poikkeamislupaa on mahdollista.

Höytiäisen rantaosayleiskaavasta on tehty luontoselvityksiä kesän 2022 aikana. Kaava laaditaan kaavoittamattomille Höytiäisen rannoille. Rantaosayleiskaavan tarkoituksena on määrittää rantarakentamisen määrä ja laatu sekä varmistaa riittävän vapaan ranta-alueen säilyminen. Loppuvuoteen 2022 mennessä tehdään kaavan käynnistämispäätös ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.

Kirkonkylän osayleiskaava on tarkoitus käynnistää sen jälkeen, kun Lehmon osayleiskaava on hyväksytty. Kirkonkylä on strategisen yleiskaavan mukainen kehittämiskohde eli tiivistettävä taajama. Yleiskaavalla osoitetaan uudet asemakaavoitettavat asuinalueet sekä aluevaraukset palveluille, elinkeinotoiminnalle ja virkistykselle.

Vanhan Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus on käynnistetty vuonna 2015. Uuden kaavaluonnoksen työstämistä on jatkettu ja tarkasteltu erityisesti tielinjauksia. Vanha Lehmo on rakennettua aluetta eikä kaavalla juurikaan lisätä rakennuspaikkoja. Ennen uutta kaavaluonnosta vireillä oleva Lehmon osayleiskaava täytyy hyväksyä.

Uutta asuinrakentamista on tarkoitus asemakaavoittaa Lehmonkankaalle, joka sijaitsee Joensuun rajan tuntumassa Vanhan Nurmeksentien itäpuolella. Kaavaehdotusta työstetään syksyn 2022 aikana. Lamminrannan asemakaava-alueen eteläpuolelle käynnistyy Lamminrannan asemakaavan muutos ja laajennus. Lamminrannan alueelle tehdään kunnallistekniikan perusparannustöitä, joten uusi pientalovaltainen alue on käytännöllistä toteuttaa samassa yhteydessä.

Lähitulevaisuudessa pienempiä kaavahankkeita ovat muun muassa liikenteen sujuvoittamiseen liittyvä Kruununtien ja Ruottisenahonkadun risteyksen kiertoliittymän mahdollistava asemakaavamuutos sekä kirkonkylän sote-aseman rakentamiseen liittyvä asemakaavan tarkistus. Lisäksi Kontioniemen vanhan varuskunnan työpaikka-alueelle käynnistetään asemakaavalaajennus.

Vuoden 2022 aikana valmistuneita asemakaavoja ovat Lehmon urheilukeskusalueen asemakaavan muutos ja laajennus, asemakaavamuutos ja laajennus Lehmon yhtenäiskoulun alueelle yhtenäiskoulun toteuttamiseksi sekä Karhulan alueen asemakaava uuden asuinalueen rakentamiseksi.

Kunnan maapoliittinen ohjelma päivitettiin syksyllä 2022. Ohjelma päivitettiin, jotta se olisi toimiva työkalu kunnan maapolitiikan hoidossa. Maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset kunnan kehittämiselle. Maapolitiikka tarkoittaa kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan ja luovuttamiseen, näihin liittyviin sopimuksiin, maa-alueiden hallintaan ja asemakaavojen toteuttamiseen. Se antaa myös tietoa kunnan maankäyttöön liittyvistä toimintatavoista tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille ja päättäjille. Maapoliittinen ohjelma laaditaan strategiseksi asiakirjaksi pitkäjänteisen ja johdonmukaisen maapolitiikan varmistamiseksi.

Maapoliittisen ohjelman lisäksi kunnassa laadittiin ensimmäistä kertaa maankäytön toteuttamisohjelma, joka kohdistuu vuosille 2022–2026. Se on osa kunnan maapolitiikkaa ja ohjaa kunnan maankäytön toteuttamista sekä siihen liittyvää päätöksentekoa. Se toimii myös kunnan kaavoitusohjelmana. Toteuttamisohjelmassa esitetään suunnitelma asunto- ja työpaikkatuotannon kohdistumisesta viiden, jopa kymmenen vuoden aikajaksolla. Lisäksi siinä esitetään tavoitteita maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, kaavoituksesta sekä tonttien luovutuksesta. Toteuttamisohjelmassa huomioidaan myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vähähiilinen rakentaminen ja ekologinen kompensaatio.

Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan.

Kirkonkylä ilmasta kuvattuna