Sisältöjulkaisija

angle-left Kaavoituskatsaus, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteuttamisohjelma ovat teknisen lautakunnan käsittelyssä ensi viikolla

Kaavoituskatsaus, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteuttamisohjelma ovat teknisen lautakunnan käsittelyssä ensi viikolla

Kontiolahden kunnan kaavoitukseen ja maapolitiikkaan liittyvät asiakirjat lähtevät hyväksymiskäsittelyyn tekniseen lautakuntaan, kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon.

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevat sekä vireille tulevat kaava-asiat. Tavoitteena on myös edistää kuntalaisten tiedonsaantia ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.

Kaavoituskatsauksen hyväksyy kunnanhallitus teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen.

-    Vireillä olevista yleiskaavoista merkittävin kaava on Lehmon osayleiskaava. Kaava on jo kertaalleen käynyt valtuustossa hyväksymiskäsittelyssä, mutta se on palautettu sieltä jatkokäsittelyyn. Osayleiskaavaehdotus on pian tulossa uudelleen nähtäville, ja tavoitteena on saada se hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2023.

-    Höytiäisen kaavoittamattomille rannoille ollaan käynnistämässä rantaosayleiskaavaa. Alustavia selvitystöitä on tehty kesän aikana ja varsinainen kaavan laatiminen aloitetaan ensi vuoden puolella. Niin ikään Kirkonkylän alueelle laadittavan osayleiskaavan selvitystöiden teko käynnistyy. Yleiskaavalla osoitetaan uudet asemakaavoitettavat asuinalueet sekä aluevaraukset palveluille, elinkeinotoiminnalle ja virkistykselle.

-    Uutta asuinrakentamista on tarkoitus asemakaavoittaa Lehmonkankaalle, joka sijaitsee Joensuun rajan tuntumassa Vanhan Nurmeksentien itäpuolella. Kaavaehdotusta työstetään syksyn 2022 aikana. Myös Lamminrannan asemakaava-alueen eteläpuolelle on käynnistymässä pieni Lamminrannan asemakaavan muutos ja laajennus. Lamminrannan alueelle on käynnistymässä kunnallistekniikan perusparannustyöt, joten uusi pientalovaltainen alue on käytännöllistä toteuttaa tässä vaiheessa. Uusia rakennuspaikkoja voidaan alustavien suunnitelmien mukaan muodostaa noin 10 kappaletta.

Kontiolahden kunnan maapoliittinen ohjelma laaditaan valtuustokausittain. Maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. Maapolitiikka tarkoittaa kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan ja luovuttamiseen, näihin liittyviin sopimuksiin, maa-alueiden hallintaan ja asemakaavojen toteuttamiseen. Se antaa myös kuntalaisille tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintatavoista tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille ja päättäjille. Kontiolahden kunnan maapoliittinen ohjelma laaditaan strategiseksi asiakirjaksi pitkäjänteisen ja johdonmukaisen maapolitiikan varmistamiseksi.

Maapoliittisen ohjelman hyväksyy teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kunnanvaltuusto.

Maankäytön toteuttamisohjelma on laadittu Kontiolahdelle nyt ensimmäistä kertaa. Ohjelma kohdistuu vuosille 2022–2026. Se on osa kunnan maapolitiikkaa ja ohjaa kunnan maankäytön toteuttamista sekä siihen liittyvää päätöksentekoa. Se toimii myös kunnan kaavoitusohjelmana. Maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään suunnitelma asunto- ja työpaikkatuotannon kohdistumisesta lähivuosina sekä tavoitteita maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, kaavoituksesta sekä tonttien luovutuksesta.

Maankäytön toteuttamisohjelman hyväksyy teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanhallitus.

Kaavoituskatsaus, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteuttamisohjelma ovat teknisen lautakunnan käsittelyssä 25.10.2022. Kokouksen esityslista on kunnan nettisivuilla.