Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden kunnan tulos kääntyi positiiviseksi

Kontiolahden kunnan tulos kääntyi positiiviseksi

Kontiolahden kunnan vuoden 2022 tilinpäätös toteutui odotettua paremmin. Kunnan oman toiminnan osalta merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät olivat sivistystoimen saama hankerahoitus, korkojen noususta huolimatta arvioitua pienemmät korkokulut ja verotulojen ennakoitua parempi kehitys.

Suurin tilikauden tulokseen vaikuttava tekijä on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Siun soten) lakkaamiseen liittyvien alijäämien kattaminen sekä Siun soten palkkaharmonisaation kustannukset. Siun sotelta saatujen tietojen mukaan Kontiolahden kunnan osuus Siun soten alijäämästä ja palkkaharmonisaation kustannuksista muodostuu seuraavasti: alijäämä 2,62 milj. euroa, vuoden 2022 palkkaharmonisointi 0,74 milj. euroa ja vuoden 2021 palkkaharmonisointi 0,83 milj. euroa. Kontiolahdelle kohdistuva alijäämä ja vuoden 2022 palkkaharmonisaation kustannukset heikentävät kunnan vuoden 2022 tilikauden tulosta yhteensä lähes 3,4 miljoonalla eurolla. Kokonaisuutena Siun soten aikaisiin palkkaharmonisaation kustannuksiin on varauduttu 1,6 milj. euron pakollisella varauksella. Palkkaharmonisoinnin neuvottelut ovat kesken ja lopputuloksella voi olla merkittävä vaikutus tulevien vuosien kustannuksiin.


Tilikauden tulos oli 16 000 euroa ja tilikauden ylijäämä 322 000 euroa poistoeron jälkeen. Kontiolahden kunnan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 oli arvioitu noin 2,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Määrärahoihin ja tuloarvioihin tehtiin vuoden aikana muutoksia, ja tilikauden alijäämäksi arvioitiin noin 2,7 miljoonaa euroa.

Kunnan oman toiminnan nettomenot nousivat noin 2,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen nähden. Sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat 4,3 miljoonaa euroa. Osa tästä oli varautumista Siun soten kuntayhtymän alijäämän kattamiseen.

Kontiolahden kunnan suuret investointihankkeet jatkuivat vuonna 2022. Kontiolahden soteaseman rakennustyöt saatiin loppuun alkuvuodesta 2022. Lehmon yhtenäiskoulun vuonna 2021 alkaneet rakennustyöt jatkuivat ja uuden yhtenäiskoulun ensimmäinen osa valmistui vuoden 2022 lopussa, kokonaisuudessaan investointihanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

Kontiolahden kunnan asukasmäärä kasvoi 119 hengellä vuonna 2022, kunnan väkiluvun ollen 15 154 asukasta vuoden lopussa. Syntyvyys laski hieman edellisvuoteen nähden, mutta säilyi edelleen selvästi kuolleisuutta korkeampana. Työttömyysaste oli vuoden 2022 aikana alimmillaan moneen vuoteen, vaikka joulukuun lopussa työttömyysaste kohosi jälleen hieman edellisvuotta korkeammalle tasolle.

Vuosikate oli 5,7 miljoonaa euroa, joka riitti juuri kattamaan poistot. Tilikauden tulos oli noin 16 000 euroa ja tilikauden ylijäämä noin 322 000 euroa. Tilikauden tulosta ja ylijäämää arvioitaessa on syytä huomioida, että vuodelle 2021 kohdistuva osuus Siun soten palkkaharmonisaation kustannuksista ei näy vuoden 2022 tuloksessa, vaan se on kirjattu virheen oikaisuna vuodelle 2021.

Kunnan verokertymä kasvoi jopa 8,1 prosenttia edelliseen vuoteen nähden, koko maan vastaavan luvun ollen 5,1 %. Valtionosuudet kasvoivat 6,1 prosenttia. Valtionosuuksia korottivat mm. indeksikorotukset ja valtionosuuksissa huomioidut tehtävänmuutokset. Kunnan lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen nähden. Tilikauden ylijäämän jälkeen oikaistuksi kumulatiiviseksi ylijäämäksi muodostui 17,2 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös on kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina 27.3.2023.


Tunnuslukuja                                             TP 2021         TP 2022
Asukasmäärä                                              15 040           15 154
Työttömyysaste 31.12.                                9,5                  9,9
Henkilöstömäärä 31.12.                              636                 627
Toimintakatteen muutos                              4,9                  9,1
Vuosikate/poistot %                                    110                 100
Lainakanta €/asukas                                   3 425              4 127
Kumulatiivinen ylijäämä, M €                      16,8                17,2

 

Lisätietoja: 
Jari Tuononen                                               Minna Kuusela-Hurskainen 
kunnanjohtaja                                               talousjohtaja 
050 435 8700                                                050 302 8003 
jari.tuononen@kontiolahti.fi                        minna.kuusela-hurskainen@kontiolahti.fi