Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden kunnanhallitukselle esitetään organisaatiorakenneuudistusta

Kontiolahden kunnanhallitukselle esitetään organisaatiorakenneuudistusta

Syyskuun alussa alkaneet Kontiolahden kunnan koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 21.11. Mahdollista organisaatiorakenneuudistusta käsiteltiin osana yhteistoimintaneuvotteluita.

Kunnanhallitukselle esitetään organisaatiorakenneuudistusta 1.7.2024 lukien.

 

Keskeiset esitetyt muutokset

  • Sivistyslautakunta ja sivistysosasto lakkautettaisiin.
  • Henkilöstö- ja työllisyysjaosto lakkautettaisiin.
  • Hyvinvointineuvottelukunta lakkautettaisiin.
  • Perustettaisiin kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kasvatus- ja koulutusosasto, jossa keskitytään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asioihin.
  • Perustettaisiin kunnanhallituksen alainen hyvinvointi- ja työllisyysjaosto, jossa keskitytään työllisyyspalvelujen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalvelujen asioihin.
  • Teknisen lautakunnan alaisuudessa oleva vesihuolto siirtyisi kuntatekniikan tulosalueen yhteyteen.

 

Keskeiset henkilöstövaikutukset, jos organisaatiorakenneuudistus toteutuu

  • Sivistysjohtajan, opetuspäällikön, työllisyyspäällikön ja vesihuoltopäällikön virat lakkautettaisiin.
  • Perustettaisiin kasvatus- ja koulutusjohtajan sekä hyvinvointi- ja työllisyyspäällikön virat.
  • Perustettaisiin kasvatuksen ja koulutuksen hallintoon kaksi asiantuntijatehtävää, joilla tuetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimintaa.

Mahdollisissa harkittavissa irtisanomisissa otetaan huomioon kunnallisessa viranhaltijalaissa säädetyt edellytykset mahdollisille irtisanomisille. Mahdollisia uusia virkoja tarjottaisiin lain mukaisesti niille henkilöille, joiden virka olisi mahdollisesti poistumassa, jos he täyttävät virkojen muodolliset ja muut kelpoisuusehdot.

Kunnanhallitus käsittelee 27.11. ehdotusta organisaatiorakenneuudistuksesta ja kunnanvaltuusto 4.12., jos kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen. Kunnanvaltuusto päättäisi ylätason toimielinorganisaatiosta sekä osasto- ja tulosaluerakenteista, minkä jälkeen kunnanhallitus päättäisi mahdollisista virkojen lakkauttamisista ja perustamisista.

 

Keskeiset perustelut esitettävälle organisaatiouudistukselle

Organisaatiouudistuksen myötä kunnan toimielinrakenne ja henkilöstöorganisaatio vastaisivat nykyistä toimielinrakennetta ja organisaatiota paremmin kunnan nykyisiä ja tulevia vastuita sekä kunnan toimintaympäristöä. Sote-uudistuksella ja tulevalla vuoden 2025 alusta lukien voimaan tulevalla TE-uudistuksella on vaikutuksia kunnan vastuisiin ja niiden priorisointiin. Samantyyppisiä vastuita koottaisiin yhteen eri toimielinten ja osastojen tai tulosalueiden tai esihenkilöiden alle. Päällekkäistä työtä vähennettäisiin ja toimintaa tehostettaisiin kunnan johtamisjärjestelmää ja organisaatiorakennetta muuttamalla sekä sisäisiä tehtävärakenteita kehittämällä ja työnjakoja muuttamalla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin kunnanhallituksen alaisuuteen. Hyvinvointiasiat ovat kunnan läpileikkaavaa toimintaa, johon osallistuu kaikki kunnan osastot. Vapaa-aikapalvelujen, vapaan sivistystyön, työllisyyden hoidon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin toimintaa integroitaisiin toisiinsa nykyistä paremmin niiden ollessa saman toimielimen alaisuudessa ja hallinto-osastolla.

Koulutukseen ja kasvatukseen liittyvät lakisääteiset varhaiskasvatus- ja peruskoulupalvelut sekä vapaaehtoinen lukiokoulutus keskitettäisiin oman lautakunnan alaisuuteen ja omalle osastolleen ilman muita vastuita. Kun vapaa-aikapalvelut ja vapaa sivistystyö siirrettäisiin kunnanhallituksen alaisuuteen, kasvatus- ja koulutusosaston toiminnassa keskityttäisiin osaston toimialojen perustehtävien riittävän laadukkaaseen tekemiseen ja perusasioissa kehittymiseen.

Siirtämällä vesihuolto osaksi kuntatekniikkaa tehostettaisiin toimintaa. Vesihuollon olisi luontevaa olla kuntatekniikan yhteydessä.

 

Yhteistoimintaneuvotteluiden rinnalla käsiteltyjä asioita

Yhteistoimintaneuvottelujen rinnalla sekä osana talousarviovalmistelua syksyn aikana on jatkettu keväällä käynnistettyä taloutta ja toimintaa koskevaa tarkastelua. Säästöjä on löydetty myös muista menoista ja muillakin keinoin, kuten tulojen lisäyksillä eikä pelkästään henkilöstön vähentämiseen kohdistuvista yhteistoimintaneuvotteluista.

Säästötoimenpiteinä hyödynnettäisiin henkilöstön luontaista poistumaa eläköitymisten ja muun luontaisen poistuman kautta. Täyttämättä jättämisiä on löydetty syksyn aikana 7 tehtävää/virkaa, joista osa toteutuisi heti ja osa taloussuunnitelmakauden aikana. Täyttämättä jättämisiä kohdistettaisiin niihin tehtäviin/virkoihin, joiden osalta on arvioitu, että täyttämättä jättäminen on mahdollista toimintaa ja henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia vaarantamatta.

Muut mahdolliset muutokset olisivat luonteeltaan pääosin pieniä rakenteellisia muutoksia, jotka eivät aiheuttaisi irtisanomisia vaan esim. esihenkilön vaihtumista, tehtävänkuva-/virkamuutoksia sekä työnjakoihin liittyviä muutoksia tai yhtenäistämisiä. Tavoitteena näissä on toiminnan tehostaminen sekä organisaatiossa olevien johtamis- ja tehtävärakenteiden, toimintamallien ja työnjakojen selkiinnyttäminen ja yhtenäistäminen.

Kunnanhallituksen käynnistäessä yhteistoimintaneuvottelut työnantajan alustavan arvion mukaan irtisanomisten ja osa-aikaistamisten määrä oli enintään 25 työntekijää/viranhaltijaa. Yhteistoimintaneuvotteluiden rinnalla olleen talousarviovalmistelun aikana löydettiin paljon toiminnallisia säästömahdollisuuksia, tulojen lisäyksiä sekä tehtävien/virkojen täyttämättä jättämisiä, mikä vähensi merkittävästi painetta löytää säästöjä henkilöstövähennyksistä. Mahdollisen organisaatiorakennemuutoksen myötä mahdollinen irtisanominen uhkaisi enintään neljää henkilöä. Toisaalta organisaatiouudistukseen liittyisi myös uusia tehtäviä, joten irtisanottavien määrää ei voida vielä tietää.