Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden kunnanhallitus asetti vuoden 2024 talousarvion ulkoisen toimintakatteen pienentämisen tavoitteeksi 1,5 miljoonaa euroa

Kontiolahden kunnanhallitus asetti vuoden 2024 talousarvion ulkoisen toimintakatteen pienentämisen tavoitteeksi 1,5 miljoonaa euroa

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.8.2023 asettaa vuoden 2024 talousarvion ulkoisen toimintakatteen pienentämisen tavoitteeksi 1,5 miljoonaa euroa. Jo käynnistettyä erilaisten vaihtoehtoisten säästö- ja tehokkuustoimenpidevaihtoehtojen kartoitusta jatketaan kunnassa syksyn aikana. Samalla kunnanhallitus käynnisti koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut.

Kuluva vuosi 2023 on talouden näkökulmasta tarkasteltuna kohtuullinen, mutta vuodet 2024 ja 2025 ovat tämän hetken arvion mukaan lähes 4 miljoonaa alijäämäisiä vuositasolla. Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistuksien tekeminen tulee ajankohtaiseksi ja uusista menoja lisäävistä toimista tulee pidättäytyä. Vuoden 2023 aikana on alettava sopeuttamaan menorakennetta. Sopeuttamistoimenpiteitä on jatkettava toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi myös tulevina vuosina. Lisäksi investointitaso tulee alentaa kestävälle tasolle, velkaantumiseen liittyvien riskien kasvun, korkotason nousun ja korkean investointitason menoja lisäävien vaikutusten rajoittamiseksi. Tällä hetkellä erityisen huolestuttavaa on se, että vuosikate ei riitä läheskään kattamaan poistoja tulevina vuosina. Vuosikatteen riittävyys poistojen kattamiseen on yksi keskeisimpiä terveen kuntatalouden mittareita.

Kevään 2023 aikana käynnistettiin kunnassa erilaisten vaihtoehtoisten säästö- ja tehokkuustoimenpidevaihtoehtojen kartoitus. Erilaisten toiminnallisten säästö- ja tehokkuustoimenpiteiden kartoittaminen jatkuu syksyllä talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä. Yhteistoimintaneuvottelujen rinnalla sekä osana talousarviovalmistelua jatketaan syksyn aikana keväällä käynnistettyä taloutta ja toimintaa koskevaa tarkastelua. Säästöjä etsitään yhä myös muista menoista ja muillakin keinoin eikä pelkästään henkilöstön vähentämiseen kohdistuvista yhteistoimintaneuvotteluista. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan säästöjä voi tulla eläköitymisten ja muun luontaisen henkilöstön poistuman kautta.

Kunnanhallituksen asettamaan tavoitteeseen pienentää kunnan ulkoista toimintakatetta vuoden 2024 talousarviossa 1,5 miljoonaa euroa voidaan päästä pienentämällä toimintamenoja ja/tai kasvattamalla toimintatuloja. Talousarvion 2024 pohjana käytetään ennustetta, jossa on mm. otettu huomioon virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset verrattuna vuoden 2023 alkuperäiseen talousarvioon, mutta ei muita menolisäyksiä. Taloussuunnitelmakauden 2024-2026 sopeutustarve on noin 4 miljoonaa euroa.

Perusteena yhteistoimintaneuvotteluille on kunnan harkitsemat toimenpiteet kunnan organisaatioon talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelemiseksi. Tavoitteena ei olisi vain vähentää henkilöstömenoja vaan kehittää ja tehostaa kunnan toimintaa vastaamaan organisaation toiminnan tarpeita. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilöstöä pois lukien kunnanhallituksen nimeämät työnantajan edustajat.

Työnantajan harkitsemat organisaatioon kohdistuvat säästötoimet sekä toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyt voisivat työnantajan alustavan arvion mukaan tarkoittaa enintään 25 Kontiolahden kunnan työntekijän/viranhaltijan palvelussuhteen irtisanomista tai osa-aikaistamista. Toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyiden yhteydessä voisi myös muodostua uusia tehtäviä/virkoja. Työnantajan harkitsema suunnitelma ei sisältäisi lomautuksia. Yhteistoimintaneuvottelujen kesto olisi yhteistoimintalain mukaisesti vähintään kuusi viikkoa ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Tarvittaessa neuvotteluihin voidaan varata säädettyä minimiaikaa pidempi aika.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske kunnan tytäryhtiöitä.