Opetussuunnitelma

Olemme ottaneet Joensuun seudun yhteisen opetussuunnitelman käyttöön vaiheittain 1.8.2016 alkaen. Opetussuunnitelman tarkennukset on tehty kuntakohtaisesti.

Opetussuunnitelma ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa monipuolisissa oppimisympäristöissä. Vuonna 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma näkyy 1.–6. luokkalaisten kouluarjessa muun muassa uusina oppiaineina ja kaikilla vuosiluokilla monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Vuosiluokilla 7–9 opetussuunnitelma näkyy myös tuntijakojen ja oppiaineiden uudistuksina.

OPS2016 Pedanetissä
Liitteitä:
Joensuun seudun tvt-opetuskäytön suunnitelma
Kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttaminen
Kohti kestävää elämäntapaa
Kulttuurivoltti, Kontiolahden suunnitelma
Esi-ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Perusopetuksen toiminnanohjauksen käsikirja
Tuen käsikirja
Tuntijako
Tuntijako lv. 2024–2025 ja lv. 2025–2026

Perusopetukseen valmistava opetus

Järjestämme tarvittaessa esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille perusopetukseen valmistavaa opetusta opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten.