Kolmiportaisen tuen tasot

Kuka tahansa oppilas voi tarvita oppimiseensa tukea jossakin koulupolkunsa vaiheessa, vaikka hänellä ei varsinaista oppimisvaikeutta olisikaan. Oppilas saattaa tarvita tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti, ja tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan. Tuen kolme tasoa ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tukea tarvitsevalla oppilaalla voi olla lieviä oppimisvaikeuksia tai jossakin oppiaineessa ilmeneviä oppimisen esteitä. Tuen tarve on tällöin yleensä satunnaista tai tilapäistä. Oppilas saa yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleisen tuen vaiheessa oppilaalle voidaan laatia yleisen tuen oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvaa ja yksilöllistä tukemista. Koulun moniammatillinen ryhmä tekee päätöksen oppilaan siirtymisestä tehostettuun tukeen oppilaalle tehdyn pedagogisen arvion perusteella. Voit huoltajana osallistua lapsesi pedagogisen arvion laadintaan. Tehostetun tuen aloittamiseksi oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, sivistysjohtaja tekee hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuvan, erityistä tukea koskevan hallintopäätöksen. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta.

Tutustu lisää: