Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat.  Osallisia ovat esimerkiksi kaavoitettavan alueen maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja kaikki ne, joiden elämiseen kaavalla vaikutetaan.  Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä.

Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kunta tiedottaa ajankohtaisista kaavahankkeista vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa ja kohdassa Vireillä olevat kaavat.

Kaavan valmistelun aloittamisesta (vireilletulosta), nähtävilläolosta ja hyväksymisestä tiedotetaan Sanomalehti Karjalaisessa, kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä maanomistajille lähetettävillä kirjeillä. Poikkeuksena on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka vireilletulosta voidaan ilmoittaa pelkästään kirjeellä asianosaisille.

Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään perustiedot kaavahankkeesta sekä suunnitellut osallistumistilaisuudet.  Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipiteensä kaavasta sen ollessa nähtävillä (kuva vaikuttamismahdollisuuksista kaavan eri vaiheissa). Osallisten toiveet pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavoituksessa, mutta luonnollisestikaan kaikkia toiveita ei aina pystytä toteuttamaan.

Kaavojen valmistelussa tarvitaan myös viranomaisten yhteistyötä. Merkittävistä kaavoista järjestetään kunnan, maakunnan liiton ja valtion viranomaisten välisiä viranomaisneuvotteluja. Niiden tarkoituksena on saattaa kunnan tai maakunnan liiton tietoon muun muassa valtakunnalliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet sekä viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta.

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi
 

Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Pirjo Törrönen
p. 0400 588 868
pirjo.torronen@
kontiolahti.fi