Kontiolahden kunnan sähköinen asiointi

Kontiolahden kunnan sähköinen asiointi

Kontiolahden kunnan sähköisen asioinnin sivuilta löydät linkit sähköisiin lomakkeisiin sekä muihin Kontiolahden kunnan käytössä oleviin sähköisiin palveluihin.

Aloitteet (otsikko)

Aloitteet

Aloitteet (accordion)

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Aloitteen voi jättää myös suoraan kunnan kirjaamoon sähköpostilla tai paperitse: kirjaamo @ kontiolahti.fi tai Kontiolahden kunta/kirjaamo, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti

Kuntalaisaloite

Asuminen (otsikko)

Asuminen

Asuminen (accordion)

Voit hakea kunnan vuokra-asuntoja sähköisesti tällä hakemuksella.
Vuokra-asuntohakemus

Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä. Hakemuksen käsittelyn jälkeen lähetämme liittymissopimuksen allekirjoitettavaksesi kahtena kappaleena, joista toinen kappale sinun tulee palauttaa tekniseen toimistoon.

Hakemukselle: Vesitili

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa liittymissopimus on siirrettävä uuden omistajan nimiin. Ilmoituksen omistajanvaihdoksesta voit tehdä helposti sähköisellä lomakkeella.
Liittymäsopimuksen siirto vesi/viemäri 

Vapautus vesijohtoon ja/tai viemäriverkostoon voidaan myöntää vesihuoltolain 10 §:n mukaisin perustein. Vapautushakemuksessa on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä ja tutkimustulos talousveden laadusta.
Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä

Jos et pysty korjaamaan jätevesijärjestelmää määräaikaan mennessä, voit hakea poikkeusluvalla jatkoaikaa järjestelmän korjaamiseksi.
Jätevesijärjestelmän korjauksen jatkoaikahakemus

Avustushakemukset (otsikko)

Avustushakemukset

Avustushakemukset (accordion)

Avustuslomakkeiden linkit on julkaistu avustukset sivulla: https://www.kontiolahti.fi/avustukset

Toiminta-avustusten raportointi -lomake on julkaistu sivulla: https://www.kontiolahti.fi/avustukset

Henkilötietojen käsittely (otsikko)

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely (accordion)

Jos epäilet tai havaitset, että kunnassa käsitellään henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti, pyydämme sinua ilmoittamaan havainnoistasi viipymättä. Ilmoituksesi perusteella voimme ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.
Henkilötietojen tarkastus-, muutos- ja poistopyyntö

Jos epäilet tai havaitset, että kunnassa käsitellään henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti, pyydämme sinua ilmoittamaan havainnoistasi viipymättä. Ilmoituksesi perusteella voimme ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.
Ilmoitus tietosuojapoikkeamasta

Muut sähköiset lomakkeet (otsikko)

Muut sähköiset lomakkeet

Muut sähköiset lomakkeet (accordion)

Tästä pääset tilaamaan pelastusviranomaiselle kuuluvia tarkastus-, lausunto-, ilmoittamis- tai koulutuspalveluja. Tilattavia palveluja voivat olla esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen velvoittamat uudis- tai peruskorjauskohteiden käyttöönottotarkastukset, ylimääräiset palotarkastukset asuinrakennuksiin, yrityksiin tai laitoksiin, kirjalliset lausunnot rakennushankkeisiin, ilmoitukset kemikaalien säilytyksestä ja käytöstä, ilotulitteiden käytöstä muuna kuin uudenvuoden aikana, sekä ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset
Pelastuslaitoksen palvelupyyntö

Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu. Merkittävyyttä voidaan arvioida myös siten, että nuotion kokoinen on pieni, mutta juhannuskokon kokoinen on jo merkittävä. Sähköisellä risujen polttolomakkeella ei voi tehdä kulotusilmoitusta.
Risujenpolttoilmoitus 

Voit hakea yksityistieavustusta, mikäli avustuksen saannin ehdot täyttyvät. Tarkista tarkemmat ehdot kunnan omilta sivuilta.
Yksityistieavustus

Ympäristö (otsikko)

Ympäristö

Ympäristö ja luonto (accordion)

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista sekä kompostin jälkikypsytyksestä aumassa tekee toiminnanharjoittaja, jonka tilalla lanta syntyy. Jos tila ottaa vastaan muualta lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, niin ilmoituksen tekee vastaanottaja.
Aumausilmoitus 

Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea kirjallisesti poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä säiliön maahan jättämiseksi.
Hakemus öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle silloin, kun on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia.
Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta

Maisematyölupa tarvitaan puiden kaatamiseen ja muihin maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin asemakaava-alueilla ja rakennuskieltoalueilla.
Maisematyölupahakemus

Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua ja/tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi ulkoilmakonsertista ja moottoriurheilutapahtumasta.
Meluilmoitus

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sähköinen asiointi (otsikko)

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sähköinen asiointi

Palautetta kuntaan (otsikko)

Palautetta kuntaan

Palautetta kuntaan (accordion)

Ota yhteyttä:

HANNA SUHONEN

HALLINNON SUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
hanna.suhonen@kontiolahti.fi

Perustietoa (sähköinen asiointi

Kontiolahden kunnan sähköiset lomakkeet on toteutettu tietoturvallisella Formbox -lomakeratkaisulla. Palvelun Tietosuojaseloste.

Jos lomakkeilla on teknisiä ongelmia ota yhteys tiedonhallintasuunnittelijaan: tiina.harkin@kontiolahti.fi. 

 

Osaan lomakkeista sinun tulee kirjautua verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Asioidaksesi yrityksen tai yhteisön nimissä, sinulla tulee olla tähän myönnetyt Suomi.fi-valtuudet tai sinun täytyy liittää hakemukseesi pöytäkirjaote, josta ilmenee, että sinulla on oikeus asioida yrityksen tai yhteisön puolesta.