Liikunta-avustusten jakoperusteet

Kontiolahden kunnan hallintosäännön mukaan urheiluseurojen toiminnan tukemiseen varattujen avustusmäärärahojen jaosta päättää sivistyslautakunta.

Urheiluseuroille myönnettäviä avustuksia ovat:
1 Perusavustus urheiluseuroille
2 Koulutusavustus urheiluseuroille
3 Liikuntapaikkojen vuokra-avustus
4 Liikuntapaikkojen ylläpitoavustus
5 Liikuntapaikkojen rakentamis-, peruskorjaus- ja kalustoavustus
6 Urheilijoiden stipendit ja vuoden valinnat
 
Jakoperusteet tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Avustusten maksamisessa noudatetaan kunnan taloussääntöä.


1 PERUSAVUSTUS URHEILUSEUROILLE 2018
Kuka voi hakea?
Perusavustusta voi hakea rekisteröity kontiolahtelainen urheiluseura tai muu rekisteröity kontiolahtelainen yhdistys sääntöjensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta.

Milloin haetaan?
Perusavustus ilmoitetaan haettavaksi helmikuussa 2018 kunnan virallisissa ilmoituslehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla. Lisäksi hakuohjeet lähetetään seurakirjeessä urheiluseuroille. Hakuaika päättyy 31.3.2018.

Miten haetaan?
Perusavustusta haetaan sähköisesti "miunpalvelut"-linkin kautta. Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toiminta- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ko. vuodelle. Mikäli kunnassa ei ole aikaisemmin urheiluseuran voimassa olevaa yhdistysrekisteriotetta ja seuran sääntöjä, tulee ne toimittaa perusavustuksen hakulomakkeen liitteenä. Toimintakertomuksen lisäksi tulee seuran täyttää lomaketiedot edellisen vuoden toiminnasta.

Perusavustuksen jakoperusteet
Perusavustuksen määrään vaikuttaa seuran jäsenmäärä, johtokunnan/jaostojen kokouskäytänteet, seuran järjestämät koulutustilaisuudet, kuntoliikunta- ja talkootapahtumat, seuran järjestämät kilpailutapahtumat, seuran jäsenten osallistuminen kilpailuihin, valmennustoiminnan laajuus (ohjatut harjoitukset, valmentajien/ohjaajien määrä) ja seuralle myönnetty laatusertifikaatti (Sinettiseura tai vastaava). Kaikki edellä mainitut kriteerit pisteytetään. Perusteena ovat edellisen vuoden toiminnasta annetut tiedot. Kaiken avustettavan toiminnan on oltava liikuntatoimintaa. Perusavustus kokonaisuudessaan voi olla enintään 40 % seuran ko. vuoden talousarviosta. Avustusta myönnettäessä huomioidaan seuran kanssa tehdyt nuorten ohjaustoimintaan liittyvät yhteistoiminta-/kumppanuussopimukset.


2 KOULUTUSAVUSTUS URHEILUSEUROILLE VUODELLE 2018
Kuka voi hakea?
Koulutusavustusta voi hakea rekisteröity kontiolahtelainen urheiluseura.

Milloin haetaan?
Koulutusavustus ilmoitetaan urheiluseuroille haettavaksi lokakuussa 2018. Avustusta haetaan sähköisesti "miunpalvelut"-linkin kautta. Hakuaika päättyy 15.11.2018.

Koulutusavustuksen jakoperusteet?
Koulutusavustusta myönnetään urheiluseurojen hakemusvuoden ohjaajien ja valmentajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen kotimaassa sekä seurajohdon (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ym.) koulutukseen kotimaassa. Hyväksyttäviä kuluja ovat osallistumis- ja matkakulut halvinta matkustustapaa käyttäen.


3 LIIKUNTAPAIKKOJEN VUOKRA-AVUSTUS VUODELLE 2019
Kuka voi hakea?
Jos urheiluseuralla on tarvetta käyttää muiden kuin kunnan omistamia tiloja ja seura joutuu maksamaan niistä vuokraa, voi seura hakea kunnalta vuokra-avustusta.

Milloin haetaan?
Vuokra-avustusten hakemukset tulee jättää kunnalle viimeistään 31.5.2018 mennessä.


4 LIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPITO- JA KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2019
Kuka voi hakea?
Urheiluseurat ja kylätoimikunnat omistavat muutamia liikuntapaikkoja, joiden ylläpitoa kunta avustaa aikaisemmin tehtyjen periaatepäätösten, sopimusten ja talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Milloin haetaan?
Mikäli urheiluseurat rakentavat uusia liikuntapaikkoja vuonna 2018 ja niiden yllä- ja kunnossapitomenoihin odotetaan kunnan avustusta, tulee seuran jättää avustusanomus kunnalle viimeistään 31.5.2018 mennessä. Myös aikaisemmin avustettujen liikuntapaikkojen kohdalla tarvitaan anomus em. aikana, jos on tapahtunut oleellisia muutoksia.


5 LIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMIS- PERUSKORJAUS- JA KALUSTOAVUSTUS VUODELLE 2019
Kuka voi hakea?
Urheiluseurat ja kylätoimikunnat voivat saada myös liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja kalustoon avustusta. Tällaisista hankkeista kannattaa etukäteen neuvotella kunnan kanssa.

Milloin haetaan?
Rakentamisavustukset tulee hakea aina ennen hankkeen aloittamista, viimeistään 31.5.2018 mennessä.
Rakentamisavustuksen yhteydessä tehdään sopimus liikuntapaikan käytöstä muillekin kuntalaisille kuin liikuntapaikan omistajalle tai sen jäsenille.
 

 

Yhteystiedot

Vapaa-aikapäällikkö
Pekka Huovinen
p. 0500 180 800
pekka.huovinen@kontiolahti.fi