Suunnittelutarve ja poikkeaminen

Suunnittelutarvealue
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Suunnittelutarveratkaisu
Jos rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueella, tarvitaan suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisu tehdään yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä.

Poikkeamislupa
Mikäli rakentamisessa on tarvetta poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Yhteystiedot

Kaavoitusjohtajan sijainen
Tekninen johtaja

Antti Asikainen
p. 050 560 0379
antti.asikainen@
kontiolahti.fi
 


Rakennustarkastaja
Ulla Kettunen
p. 050 428 5079
ulla.kettunen@
kontiolahti.fi 

Maankäytön
suunnittelija

Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi