Suunnittelutarve ja poikkeaminen teksti

Suunnittelutarveratkaisu

Olemme määrittäneet kuntaan maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvat suunnittelutarvealueet, joilla rakentamismahdollisuudet tutkitaan normaalia haja-asutusaluetta tarkemmin.

Suunnittelutarvealueet ovat alueita, joilla rakentamista on tarvetta ohjata siten, ettei suunnittelematon rakentaminen aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä. Olemme osoittaneet suunnittelutarvealueet rakennusjärjestyksessämme ja yleiskaavoissamme. Jos haluat rakentaa suunnittelutarvealueelle, sinun tulee ennen rakennuslupaa saada myönteinen suunnittelutarveratkaisu tekniseltä lautakunnalta. Mikäli et ole varma, kuuluuko rakennuspaikkasi suunnittelutarvealueeseen, otathan yhteyttä sivupalkissa mainittuihin henkilöihin.

Edellytykset myönteiselle suunnittelutarveratkaisulle:
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan voimme myöntää rakennusluvan suunnittelutarvealueella, mikäli rakentaminen:

1.    ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
2.    on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3.    on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Tämän lisäksi rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Mikäli haluat rakentaa uuden tai toisen päärakennuksen suunnittelutarvealueella olevalle rakennuspaikalle, on sinun haettava suunnittelutarveratkaisua. Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5000 m². Tällöin rakennusoikeutesi on 500 k-m². Alle 5000 m²:n kokoisilla olemassa olevilla rakennuspaikoilla rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 250 m². Olemassa olevaa päärakennusta palvelevat talousrakennukset voit rakentaa suorilla rakennusluvilla ilman suunnittelutarveratkaisumenettelyä.

Poikkeamislupa

Jos rakennushankkeesi poikkeaa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista säännöksistä, määräyksistä tai kielloista, tarvitset myönteisen poikkeamispäätöksen ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamispäätökset käsittelemme teknisessä lautakunnassa. Poikkeamishakemus tulee aina perustella huolellisesti ja poikkeamiselle on oltava erityinen syy.

Edellytykset poikkeamispäätökselle:
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan emme voi myöntää poikkeamista, mikäli se

1.    aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2.    vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3.    vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4.    johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan haku:
Jätä täydellinen hakemus alla olevassa ohjeessa mainittujen liitteiden kera kuntaan. Tekninen lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä arkitiistaina. Heinäkuussa ei ole kokousta. Jotta lupahakemuksesi ennätetään varmasti valmistella esityslistalle, toimita hakemusasiakirjat kuntaan kuun 1. päivään mennessä.

Mikäli hankkeesi vaatii sekä suunnittelutarveratkaisun että poikkeamisluvan, voit hakea niitä samalla hakemuksella.

Ota yhteyttä:

MARJA-LIISA SYKKÖ

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
0400 491 791
marja-liisa.sykko@kontiolahti.fi

MAIJA PARIKKA

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELIJA
050 566 6973
maija.parikka@kontiolahti.fi

PIRJO TÖRRÖNEN

TOIMISTOSIHTEERI
0400 588 868
pirjo.torronen@kontiolahti.fi

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi