Suunnittelutarve ja poikkeaminen teksti

Suunnittelutarveratkaisu

Olemme määrittäneet kuntaan maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvat suunnittelutarvealueet, joilla rakentamismahdollisuudet tutkitaan normaalia haja-asutusaluetta tarkemmin.

Suunnittelutarvealueet ovat alueita, joilla rakentamista on tarvetta ohjata siten, ettei suunnittelematon rakentaminen aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä. Olemme osoittaneet suunnittelutarvealueet rakennusjärjestyksessämme ja yleiskaavoissamme.

Jos haluat rakentaa uuden tai toisen päärakennuksen suunnittelutarvealueelle, on sinun haettava suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Päärakennusta palvelevat talousrakennukset voit rakentaa suorilla rakennusluvilla ilman suunnittelutarveratkaisumenettelyä.  Mikäli et ole varma, kuuluuko rakennuspaikkasi suunnittelutarvealueeseen, otathan yhteyttä sivupalkissa mainittuihin henkilöihin.

Edellytykset myönteiselle suunnittelutarveratkaisulle:
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan voimme myöntää rakennusluvan suunnittelutarvealueella, mikäli rakentaminen:

1.    ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
2.    on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta, ja
3.    on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Tämän lisäksi rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamislupa

Jos rakennushankkeesi poikkeaa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista säännöksistä, määräyksistä tai kielloista, tarvitset myönteisen poikkeamispäätöksen ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamispäätökset käsittelemme teknisessä lautakunnassa. Poikkeamishakemus tulee aina perustella huolellisesti ja poikkeamiselle on oltava erityinen syy.

Edellytykset poikkeamispäätökselle:
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan emme voi myöntää poikkeamista, mikäli se

1.    aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2.    vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3.    vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4.    johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan haku:
Jätä täydellinen hakemus hakuohjeessa mainittujen liitteiden kera kuntaan. Tekninen lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä arkitiistaina. Heinäkuussa ei ole kokousta. Pääsääntöisesti lupa ehditään käsitellä sen kuun lautakunnassa, jonka 1. päivään mennessä hakemus liitteineen on palautettu kuntaan.

Mikäli hankkeesi vaatii sekä suunnittelutarveratkaisun että poikkeamisluvan, voit hakea niitä samalla hakemuksella.