Talous sisältö

Kuntastrategiamme ohjaa kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua.

Esitämme tulevien vuosien toiminnalliset tavoitteet ja mittarit taloussuunnitelmassa. Raportoimme strategian toteutumisesta säännöllisesti osavuosiraporttien ja tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion ja taloussuunnitelman valtuusto hyväksyy vuosittain vuoden loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös laaditaan kultakin tilikaudelta maaliskuun loppuun mennessä. Kunnanvaltuuston tulee käsitellä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa esitetään, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tulosalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Talousarviot ja osavuosiraportit

Talousarvio

Talousarvio on kunnan toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma. Valtuuston hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma laadinnan lähtökohta on kuntastrategiaa ja kunnan tehtävien hoitamisen turvaaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio jaetaan käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Osavuosiraportit

Osavuosiraporteissa raportoidaan talouden ja tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanhallitukselle raportoidaan tämän lisäksi kunnan talouden ja toiminnan tilanne kuukausittain kunnanhallituksen kokousten yhteydessä.