Kunnan palautekanavat

Whistleblowing -ilmoituskanava

Ilmoittajansuojaa koskevan lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ilman pelkoa ilmoituksen johdosta häneen kohdistuvista mahdollisista seuraamuksista. Kansallisesti ilmoittajansuojasta on säädetty tarkemmin 1.1.2023 voimaantulevassa ilmoittajansuojalaissa (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta).

Mikäli kunnan työntekijänä tai kunnan kanssa muuten työtehtäviensä puolesta tekemisissä olevana henkilönä olet saanut tietoa lainsäädännön vastaisesta toiminnasta työssäsi tai sen yhteydessä ja epäilet väärinkäytöstä, voit tehdä siitä ilmoituksen väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta.  Väärinkäytösten ilmoituskanava on eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen sekä väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen tarkoitettu kanava.

Ilmoitus tehdään ilmoituskanava(@)kontiolahti.fi sähköpostiosoitteeseen. Ilmoituksia käsittelevät vain siihen erikseen nimetyt, asiasta riippumattomat henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus ja velvollisuus kunnan edustajina suojella ilmoittajaa. 

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voit turvallisesti ja luottamuksellisesti ilmoittaa kunnan toimintaan liittyvästä rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä. Ilmoittajansuojakanavan kautta tehtävän ilmoituksentekijän identiteetti suojataan koko ilmoituksen käsittelyprosessin ajan. Ilmoittajansuojan yleisenä edellytyksenä on, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansa pitävyyteen ilmoittamishetkellä, ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Edellytämme koko kunnan henkilöstöltä sekä luottamushenkilöiltä, että kaikki noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita, kuntaa julkisena organisaationa koskevaa lainsäädäntöä sekä kunnan arvoja ja sisäisiä ohjeita.

Ketkä ilmoituksen voivat tehdä?

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Kontiolahden kuntaorganisaation

  • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
  • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
  • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta mm. seuraavilla lainsäädäntöaloilla:

  • julkiset hankinnat
  • rahanpesu
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • elintarviketurvallisuus
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus. 

Whistleblowing–ilmoituksiin et tarvitse todisteita epäilyksillesi, mutta kaikki ilmoitukset on tehtävä hyvässä uskossa.

Mitkä asiat eivät kuulu ilmoittajansuojan piiriin?

Whistleblowing-ilmoituskanava ei ole tarkoitettu kunnan henkilöstöasioiden käsittelyyn. Työ- ja virkasuhteita koskevan lainsäädännön ja virka- ja työehtosopimusten asiat eivät ole ilmoittajansuojelulain piirissä. Kaikissa henkilöstöasioita koskevissa asioissa (esim. epäasiallinen toiminta ja työturvallisuutta koskevat ilmoitukset) tulee käyttää tavanomaisia muita kunnan henkilöstölle tarkoitettuja ilmoittamisen ja käsittelyn käytäntöjä ja kanavia.

Ilmoittajansuojakanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas/toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia asiakas/toimittajapalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Vaikka ilmoittajansuoja koskee myös epäilyitä väärinkäytöksistä, ilmoittajansuojaa ei saa vahingoittamistarkoituksessa tehdyissä ilmoituksissa. Ilmoittaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, mikäli vilpillisellä mielellä tehdystä ilmoituksesta aiheutuu haittaa ilmoituksen kohteelle tai kunnalle. Ilmoittajan vahingonkorvausvastuu rajautuu kuitenkin aina vain tahalliseen menettelyyn, jossa ilmoittaja on vahingoittamistarkoituksessa ilmoittanut tai julkistanut perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Mikäli ei ole varma, liittyykö väärinkäytösepäilysi kunnan organisaation toimintaa, voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan. 

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä, ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa.

Muu palaute

Mikäli haluat antaa palautetta muista asioista, voit jättää palautteesi sähköiseen palautepalveluumme: Palautepalvelu

Muu palaute kuntaan

Ota yhteyttä:

HANNA SUHONEN

HALLINNON SUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
hanna.suhonen@kontiolahti.fi

PASI RUOHTULA

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, TALOUSJOHT. TEHTÄVÄT
 050 439 8005
pasi.ruohtula@kontiolahti.fi