Yleiskaavat vireillä olevat teksti

Strateginen yleiskaava

Olemme käynnistäneet 18.9.2017 ensimmäisenä maakunnassa strategisen yleiskaavan laadinnan.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se käsittää koko kunnan alueen. Strategisella yleiskaavalla haluamme osoittaa tulevaisuuden kehityssuuntamme. Samalla kaava toimii kuntastrategiaa havainnollistavana työvälineenä. Strateginen yleiskaava luo pohjan yksityiskohtaisemmalle yleis- ja asemakaavoitukselle sekä maaseutualueidemme kehittämiselle.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 10.1.–9.2.2018. Kaavasta pidettiin talven ja kevään aikana yleisölle ja valtuustolle työpajoja. Näiden jälkeen kaavasta työstettiin luonnos, joka oli nähtävillä 20.11.–20.12.2018. Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella kaavasta muokataan ehdotus, joka tulee nähtäville myöhemmin. Tavoitteena on, että saamme strategisen yleiskaavan hyväksyttyä vuonna 2019.

Lehmon osayleiskaava

Lehmon osayleiskaava-alue sijaitsee välittömästi Joensuun kaupungin rajan pohjoispuolella. Kaava-alueeseen kuuluvat Lehmon ja Kylmäojan asuinalueet, Utranharjun ulkoilualue, Lehmon taajaman ja Kajaanientien väliin jäävät peltoalueet, Kajaanintien länsipuoliset turvetuotantoalueet ja pellot, Jaamankankaan teollisuusalue sekä Kajaanintien ja Pielisjoen rantaosayleiskaavan väliin jäävä metsäalue, joka kurkottelee aina Uuroon saakka.

Laadimme tälle alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, jonka tavoitteita ovat:
•    uusien asemakaava-alueiden osoittaminen
•    Lehmon taajaman tiivistäminen
•    virkistysalueiden ja –reittien osoittaminen
•    erityisten luontokohteiden paikantaminen, säilyttäminen ja suojeleminen
•    pohja- ja pintavesien suojelu
•    alueen rakennus- ja kulttuuriperinnön esiintuominen
•    taajaman lievealueiden rakentamisen ohjaaminen
•    uhanalaisten eläinten elinpiirien säilyttäminen ja suojelu
•    turvallisten ja toimivien liikenneratkaisujen osoittaminen.

Kaavaluonnos on valmistunut. Pidämme luonnoksen liiteasiakirjoineen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä 7.2.–8.3.2019 www.kontiolahti.fi/nahtavilla-olevat-kaavat, kaavoitusyksikön ilmoitustaululla (Keskuskatu 8 B, 1. krs) ja Lehmon ja kirkonkylän kirjastoissa.
Mahdolliset mielipiteet tulee jättää nähtävilläoloaikana joko kaavoitus@kontiolahti.fi tai postitse Kontiolahden kunta, kaavoitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti.

Esittelemme kaavaa kahdessa yleisötilaisuudessa Lehmon koululla (Kylmäojantie 6)
ti 12.2. klo 17-19
ke 13.2. klo 17-19


Luonnoksen nähtävilläpidon jälkeen työstämme saatujen viranomaislausuntojen ja yleisöpalautteen perusteella kaavaehdotuksen, jonka pyrimme saamaan nähtäville talven 2019–2020 aikana. Kaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana.

 

 

Ota yhteyttä:

MARJA-LIISA SYKKÖ

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
0400 491 791
marja-liisa.sykko@kontiolahti.fi

MAIJA PARIKKA

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELIJA
050 566 6973
maija.parikka@kontiolahti.fi

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi