Yleiskaavat vireillä olevat teksti

Tältä sivulta löydät tietoa kunnan vireillä olevista yleiskaavoista. Kun kaava-asiakirjoja pidetään nähtävillä, löytyy aineisto täältä.

Joensuun seudun yleiskaava 2040

Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kuntien alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 46 §:n mukainen kuntien yhteinen yleiskaava. Kaava tulee vireille talven 2024 aikana.

Kaavatilannetta ja muita kaavaan liittyviä ajankohtaisia asioita pääset seuraamaan Joensuun kaupungin nettisivuilla osoitteessa Joensuun seudun yleiskaava 2040.

-----

Lehmon osayleiskaava voimaan 25.1.2024

Lehmon oikeusvaikutteinen osayleiskaava on saanut lainvoiman.

Lehmon taajama-alue kehittyy ja vahvistuu

Lehmon maankäytön suunnittelu on ollut haastavaa. Nopea kasvu sekä kunnan maanomistuksen puute ovat myötävaikuttaneet siihen, että taajama-alueesta on muodostunut repaleinen ja vailla keskustaa. Voimaan tulleen kaavan tarkoituksena onkin luoda puitteet Lehmon ja Kylmäojan taajamien ja ympäröivien haja-asutusalueiden kehittymiselle, tiivistämiselle ja rakentamisen ohjaamiselle. Kaavalla osoitetaan myös uusia työpaikka- ja teollisuusalueita Lehmon alueelle, joiden tavoitteena on lisätä alueen yritystoimintaa.

Kaavan yhtenä tavoitteena on mm. kehittää Lehmon ja Kylmäojan aluetta osoittamalla uusia asemakaava-alueita, virkistysalueita ja -reittejä sekä sujuvoittamalla Lehmon sisäistä liikennettä kiinnittäen huomiota myös liikenneturvallisuuteen.

Osayleiskaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta

Lehmon osayleiskaava tulee ohjaamaan alueen asemakaavoitusta uusilla asemakaava-alueilla ja asemakaavan muutosalueilla. Asemakaavoitettavat alueet on jaettu ohjeelliseen toteuttamisjärjestykseen. Asemakaavoittaminen toteutetaan tarpeen mukaan ja edellyttää onnistumista maanhankinnassa. Nopeimmin lähtee asemakaavoitus etenemään Vanhan Lehmon osalta.

Asemakaavoituksella suunnitellaan alueet, kuten esimerkiksi viheralueet ja puistot tarkemmin. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040, joten kaikkien asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden asemakaavoitus pyritään toteuttamaan noin 20 vuoden aikajänteellä.

-----

Kyyrönsuon osayleiskaava

Kunnanvaltuusto on 18.3.2024 § 13 hyväksynyt oikeusvaikutteisen Kyyrönsuon osayleiskaavan. MRL 188 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Päätöstä koskeva pöytäkirjaote valitusosoituksineen ja ohjeineen on saatavissa tarvittaessa kunnanvirastolta. Valitusaika 7 + 30 päivää alkaa kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamisesta 20.3.2024.

Suunnittelualue sijaitsee Kontiolahden kunnassa noin yhden kilometrin etäisyydellä Lehmon taajamasta länteen rajautuen idästä Kajaanintiehen. Alueen pinta-ala on noin 460 hehtaaria. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa aurinkovoimalan rakentaminen ja sijoittuminen Kontiolahden kunnan alueelle. ta-ala on noin 460 hehtaaria.

-----

 

(Sivu päivitetty 21.3.2024)

 

 

Ota yhteyttä: