Yleiskaavat vireillä olevat teksti

Tältä sivulta löydät tietoa kunnan vireillä olevista yleiskaavoista. Kun kaava-asiakirjoja pidetään nähtävillä, löytyy aineisto täältä.

Lehmon osayleiskaava  

Lehmon osayleiskaava-alue sijaitsee välittömästi Joensuun kaupungin rajan pohjoispuolella. Kaava-alueeseen kuuluvat Lehmon ja Kylmäojan asuinalueet, Utranharjun ulkoilualue, Lehmon taajaman ja Kajaanintien väliin jäävät peltoalueet, Kyyrönsuontien pohjoispuolella olevat peltoalueet, Jaamankankaan teollisuusalue sekä Kajaanintien ja Pielisjoen rantaosayleiskaavan väliin jäävä metsäalue, joka kurkottelee aina Uuroon saakka.

Tavoitteita oikeusvaikutteiseksi laadittavalle osayleiskaavalle ovat:
•    uusien asemakaava-alueiden osoittaminen
•    Lehmon taajaman tiivistäminen
•    virkistysalueiden ja –reittien osoittaminen
•    erityisten luontokohteiden paikantaminen, säilyttäminen ja suojeleminen
•    pohja- ja pintavesien suojelu
•    alueen rakennus- ja kulttuuriperinnön esiintuominen
•    taajaman lievealueiden rakentamisen ohjaaminen
•    uhanalaisten eläinten elinpiirien säilyttäminen ja suojelu
•    turvallisten ja toimivien liikenneratkaisujen osoittaminen.
Kaavaehdotus pidettiin ensimmäisen kerran nähtävillä loppuvuodesta 2020. Keväällä 2021 kaava eteni hyväksymiskäsittelyyn. Kunnanvaltuusto päätti 24.5.2021 osayleiskaavan palauttamisesta jatkokäsittelyyn, jossa tarkasteltiin tarkemmin Lehmon alueen liikennejärjestelyjä. Uusi osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä touko-kesäkuussa 2023.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.11.2023 (§ 236) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oikeusvaikutteiseksi laaditun Lehmon osayleiskaavan 30.10.2023 päivätyt kaava-asiakirjat. Kunnanhallituksen päätökseen pääsee tästä. Kaavakartta ja muut liitteet löytyvät päätöksessä.

-----

Kyyrönsuon osayleiskaava

Kunnanhallitus päätti 13.3.2023 § 60 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Kyyrönsuon alueelle. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa aurinkovoimalan rakentaminen. Suunnittelualue sijaitsee Kontiolahden kunnassa noin yhden kilometrin etäisyydellä Lehmon taajaman länsipuolella. Suunnittelualueen koko ja rajaus voivat muuttua kaavahankkeen edetessä, koska selvitykset ja sopimukset voivat vielä ohjata alueen laajuutta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 460 hehtaaria. Alue rajautuu idässä Valtatie 6:een (Kajaanintie). Suunnittelualueen eteläpuolella noin yhden kilometrin päässä on Joensuun kaupungin Raatekankaan kaupunginosa. Kaava-alue on irrotettu Lehmon osayleiskaavasta omaksi kaavakseen.

Forus Oy toimii hankkeen kehittäjänä. Varsinaisen voimalan rakennuttaa tanskalainen Better Energy -yhtiö, joka tekee investoinnin varsinaisiin aurinkopaneeleihin, omistaa ne ja myy sähkön verkkoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä huhti-toukokuussa 2023.

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa ehdotusasiakirjat julkisesti nähtäville muistutusten esittämistä varten ja pyytää niistä lausunnot tarvittavilta viranomaisilta. Kaavaehdotus on nähtävillä 13.11.–15.12.2023.

Kaavasta järjestetään yleisötilaisuus torstaina 16.11. klo 17.00–18.30 kunnan valtuustosalissa osoitteessa Keskuskatu 8 A, Kontiolahti.

-----

Paiholan osayleiskaavamuutos

Kunnanhallitus on 15.2.2021 käynnistänyt osayleiskaavamuutoksen Paiholan alueelle. Kaavamuutos laaditaan maanomistajan aloitteesta Paiholan ydinalueen kehittämiseksi ja rakennuslupamenettelyn sujuvoittamiseksi. Entisen sairaalan alue lähiympäristöineen on nykyisessä osayleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaavamuutoksella alue suunnitellaan siten, että rakentaminen ilman poikkeamislupaa asemakaavoitusvelvollisuudesta on mahdollista. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus osoittaa joitakin uusia rantarakennuspaikkoja. Kaavamuutos tulee pääpiirteissään noudattelemaan voimassa olevan Paiholan osayleiskaavan aluevarauksia. Muutosalue koskee ainoastaan nykyisessä osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi merkittyä aluetta ja on pinta-alaltaan noin 97 hehtaaria.
Paiholan osayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä maaliskuussa 2021. Osayleiskaavamuutoksen luonnosasiakirjat olivat nähtävillä keväällä 2022 ja ehdotusasiakirjat helmi-maaliskuussa 2023. Kaava on hyväksymiskäsittelyssä kunnanvaltuustossa 30.10.2023.
•    osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(Sivu päivitetty 14.11.2023)

 

Ota yhteyttä: