Yleiskaavat vireillä olevat teksti

Lehmon osayleiskaava  

Lehmon osayleiskaava-alue sijaitsee välittömästi Joensuun kaupungin rajan pohjoispuolella. Kaava-alueeseen kuuluvat Lehmon ja Kylmäojan asuinalueet, Utranharjun ulkoilualue, Lehmon taajaman ja Kajaanientien väliin jäävät peltoalueet, Kajaanintien länsipuoliset turvetuotantoalueet ja pellot, Jaamankankaan teollisuusalue sekä Kajaanintien ja Pielisjoen rantaosayleiskaavan väliin jäävä metsäalue, joka kurkottelee aina Uuroon saakka.

Laadimme tälle alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, jonka tavoitteita ovat:
•    uusien asemakaava-alueiden osoittaminen
•    Lehmon taajaman tiivistäminen
•    virkistysalueiden ja –reittien osoittaminen
•    erityisten luontokohteiden paikantaminen, säilyttäminen ja suojeleminen
•    pohja- ja pintavesien suojelu
•    alueen rakennus- ja kulttuuriperinnön esiintuominen
•    taajaman lievealueiden rakentamisen ohjaaminen
•    uhanalaisten eläinten elinpiirien säilyttäminen ja suojelu
•    turvallisten ja toimivien liikenneratkaisujen osoittaminen.

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Tämän jälkeen kaavaa on muokattu viranomaisilta ja yleisöltä saadun palautteen perusteella. Myös muutamia kaavaa varten laadittuja selvityksiä on päivitetty. Kaavaehdotus on valmistunut ja se pidetään nähtävillä 10.9.–12.10. Nähtävilläpitoaineisto löytyy omalta sivultaan nähtävilläpitoaikana. Kaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn vuodenvaihteen tienoilla.

 

(Sivu päivitetty 8.9.2020)

 

Ota yhteyttä: