Yleiskaavat vireillä olevat teksti

Tältä sivulta löydät tietoa kunnan vireillä olevista yleiskaavoista. Kun kaava-asiakirjoja pidetään nähtävillä, löytyy aineisto täältä.

Paiholan osayleiskaavan muutos

Kunnanhallitus on 15.2.2021 käynnistänyt osayleiskaavamuutoksen Paiholan alueelle. Kaavamuutos laaditaan yksityisen maanomistajan aloitteesta Paiholan ydinalueen kehittämiseksi ja rakennuslupamenettelyn sujuvoittamiseksi. Entisen sairaalan alue lähiympäristöineen on nykyisessä osayleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaavamuutoksella alue suunnitellaan siten, että rakentaminen ilman poikkeamislupaa asemakaavoitusvelvollisuudesta on mahdollista. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus osoittaa joitakin uusia rantarakennuspaikkoja. Kaavamuutos tulee pääpiirteissään noudattelemaan voimassa olevan Paiholan osayleiskaavan aluevarauksia. Muutosalue koskee ainoastaan nykyisessä osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi merkittyä aluetta ja on pinta-alaltaan noin 97 hehtaaria.

Paiholan osayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä maaliskuussa 2021. Kaavaluonnos oli nähtävillä 6.4.–6.5.2022. Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella kaava etenee kohti ehdotusta.

•    osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lehmon osayleiskaava  

Lehmon osayleiskaava-alue sijaitsee välittömästi Joensuun kaupungin rajan pohjoispuolella. Kaava-alueeseen kuuluvat Lehmon ja Kylmäojan asuinalueet, Utranharjun ulkoilualue, Lehmon taajaman ja Kajaanintien väliin jäävät peltoalueet, Kajaanintien länsipuoliset turvetuotantoalueet ja pellot, Jaamankankaan teollisuusalue sekä Kajaanintien ja Pielisjoen rantaosayleiskaavan väliin jäävä metsäalue, joka kurkottelee aina Uuroon saakka.

Laadimme tälle alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, jonka tavoitteita ovat:
•    uusien asemakaava-alueiden osoittaminen
•    Lehmon taajaman tiivistäminen
•    virkistysalueiden ja –reittien osoittaminen
•    erityisten luontokohteiden paikantaminen, säilyttäminen ja suojeleminen
•    pohja- ja pintavesien suojelu
•    alueen rakennus- ja kulttuuriperinnön esiintuominen
•    taajaman lievealueiden rakentamisen ohjaaminen
•    uhanalaisten eläinten elinpiirien säilyttäminen ja suojelu
•    turvallisten ja toimivien liikenneratkaisujen osoittaminen.

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä loppuvuodesta 2020. Saadun palautteen ja viranomaisten sekä muutamien maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen kaavaan on tehty pieniä tarkastuksia ja korjauksia. Kaava eteni keväällä 2021 hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymisvaiheet olivat:
•    elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 1.3.2021
•    kunnanhallitus 29.3.2021
•    kunnanvaltuusto 24.5.2021

Kunnanvaltuusto päätti 24.5.2021 osayleiskaavan palauttamisesta jatkokäsittelyyn, jossa tullaan tarkastelemaan tarkemmin Lehmon alueen liikennejärjestelyjä. Lehmon osayleiskaavaehdotus on tulossa jatkokäsittelyyn vuoden 2023 alkupuolella.

(Sivu päivitetty 21.11.2022)

 

 

Ota yhteyttä: