Yleiskaavat vireillä olevat teksti

Tältä sivulta löydät tietoa kunnan vireillä olevista yleiskaavoista. Kun kaava-asiakirjoja pidetään nähtävillä, löytyy aineisto täältä.

Lehmon osayleiskaava  

Lehmon osayleiskaava-alue sijaitsee välittömästi Joensuun kaupungin rajan pohjoispuolella. Kaava-alueeseen kuuluvat Lehmon ja Kylmäojan asuinalueet, Utranharjun ulkoilualue, Lehmon taajaman ja Kajaanintien väliin jäävät peltoalueet, Kyyrönsuontien pohjoispuolella olevat peltoalueet, Jaamankankaan teollisuusalue sekä Kajaanintien ja Pielisjoen rantaosayleiskaavan väliin jäävä metsäalue, joka kurkottelee aina Uuroon saakka.

Laadimme tälle alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, jonka tavoitteita ovat:
•    uusien asemakaava-alueiden osoittaminen
•    Lehmon taajaman tiivistäminen
•    virkistysalueiden ja –reittien osoittaminen
•    erityisten luontokohteiden paikantaminen, säilyttäminen ja suojeleminen
•    pohja- ja pintavesien suojelu
•    alueen rakennus- ja kulttuuriperinnön esiintuominen
•    taajaman lievealueiden rakentamisen ohjaaminen
•    uhanalaisten eläinten elinpiirien säilyttäminen ja suojelu
•    turvallisten ja toimivien liikenneratkaisujen osoittaminen.
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä loppuvuodesta 2020. Saadun palautteen ja viranomaisten sekä muutamien maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen kaavaan on tehty pieniä tarkastuksia ja korjauksia. Kaava eteni keväällä 2021 hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymisvaiheet olivat:
•    elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 1.3.2021
•    kunnanhallitus 29.3.2021
•    kunnanvaltuusto 24.5.2021
Kunnanvaltuusto päätti 24.5.2021 osayleiskaavan palauttamisesta jatkokäsittelyyn, jossa tullaan tarkastelemaan tarkemmin Lehmon alueen liikennejärjestelyjä. Uusi Lehmon osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2023 alkupuolella.

-----

Kyyrönsuon osayleiskaava

Kunnanhallitus päätti 13.3.2023 § 60 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Kyyrönsuon alueelle. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa aurinkovoimalan rakentaminen. Suunnittelualue sijaitsee Kontiolahden kunnassa noin yhden kilometrin etäisyydellä Lehmon taajaman länsipuolella. Suunnittelualueen koko ja rajaus voivat muuttua kaavahankkeen edetessä, koska selvitykset ja sopimukset voivat vielä ohjata alueen laajuutta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 460 hehtaaria. Alue rajautuu idässä Valtatie 6:een (Kajaanintie). Suunnittelualueen eteläpuolella noin yhden kilometrin päässä on Joensuun kaupungin Raatekankaan kaupunginosa. Kaava-alue on irrotettu Lehmon osayleiskaavasta omaksi kaavakseen.

Forus Oy toimii hankkeen kehittäjänä. Varsinaisen voimalan rakennuttaa tanskalainen Better Energy -yhtiö, joka tekisi investoinnin varsinaisiin aurinkopaneeleihin, omistaisi ne ja myisi sähkön verkkoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62-63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.4.-22.5.2023.

-----

Paiholan osayleiskaavamuutos

Kunnanhallitus on 15.2.2021 käynnistänyt osayleiskaavamuutoksen Paiholan alueelle. Kaavamuutos laaditaan maanomistajan aloitteesta Paiholan ydinalueen kehittämiseksi ja rakennuslupamenettelyn sujuvoittamiseksi. Entisen sairaalan alue lähiympäristöineen on nykyisessä osayleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaavamuutoksella alue suunnitellaan siten, että rakentaminen ilman poikkeamislupaa asemakaavoitusvelvollisuudesta on mahdollista. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus osoittaa joitakin uusia rantarakennuspaikkoja. Kaavamuutos tulee pääpiirteissään noudattelemaan voimassa olevan Paiholan osayleiskaavan aluevarauksia. Muutosalue koskee ainoastaan nykyisessä osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi merkittyä aluetta ja on pinta-alaltaan noin 97 hehtaaria.
Paiholan osayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä maaliskuussa 2021. Osayleiskaavamuutoksen luonnosasiakirjat olivat nähtävillä keväällä 2022 ja ehdotusasiakirjat helmi-maaliskuussa 2023.
•    osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(Sivu päivitetty 27.4.2023)

 

 

 

Ota yhteyttä: