Yleiskaavat vireillä olevat teksti

Strateginen yleiskaava

Olemme käynnistäneet 18.9.2017 ensimmäisenä maakunnassa strategisen yleiskaavan laadinnan.

Strategisen yleiskaavan tavoitteena on määritellä maankäyttömme tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Kaavalla ohjaamme kunnan sisäistä maankäyttöä hyvin yleispiirteisesti ja luomme pohjaa yksityiskohtaisemmalle yleiskaavoitukselle ja asemakaavoitukselle sekä maaseutualueidemme kehittämiselle.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 10.1.–9.2.2018. Kaavasta pidettiin talven ja kevään 2018 aikana yleisölle ja valtuustolle työpajoja. Näiden jälkeen kaavasta työstettiin luonnos, joka oli nähtävillä 20.11.–20.12.2018. Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella kaavasta muokattiin ehdotus, joka pidetään nähtävillä 27.3.–26.4.2019. Kaava-asiakirjoihin pääset tutustumaan Nähtävillä olevat kaavat -sivulla.

Tavoitteena on, että saamme strategisen yleiskaavan hyväksyttyä vuoden 2019 aikana.

Lehmon osayleiskaava

Lehmon osayleiskaava-alue sijaitsee välittömästi Joensuun kaupungin rajan pohjoispuolella. Kaava-alueeseen kuuluvat Lehmon ja Kylmäojan asuinalueet, Utranharjun ulkoilualue, Lehmon taajaman ja Kajaanientien väliin jäävät peltoalueet, Kajaanintien länsipuoliset turvetuotantoalueet ja pellot, Jaamankankaan teollisuusalue sekä Kajaanintien ja Pielisjoen rantaosayleiskaavan väliin jäävä metsäalue, joka kurkottelee aina Uuroon saakka.

Laadimme tälle alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, jonka tavoitteita ovat:
•    uusien asemakaava-alueiden osoittaminen
•    Lehmon taajaman tiivistäminen
•    virkistysalueiden ja –reittien osoittaminen
•    erityisten luontokohteiden paikantaminen, säilyttäminen ja suojeleminen
•    pohja- ja pintavesien suojelu
•    alueen rakennus- ja kulttuuriperinnön esiintuominen
•    taajaman lievealueiden rakentamisen ohjaaminen
•    uhanalaisten eläinten elinpiirien säilyttäminen ja suojelu
•    turvallisten ja toimivien liikenneratkaisujen osoittaminen.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Nähtävillä olleet asiakirjat löydät alapuolelta. Saatujen viranomaislausuntojen ja yleisöpalautteen perusteella työstämme kaavasta ehdotuksen, jonka pyrimme saamaan nähtäville talven 2019–2020 aikana. Kaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana.

Luonnoksena nähtävillä ollut aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osayleiskaavaluonnos, kartta
Selostusluonnos
Luonto- ja maisemaselvitys
Liikenneselvitys
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
Edellisen liitekartta
Linnustoselvitys 2010
Linnustoselvitys 2016
Muinaisjäännösinventointi
Meluselvitys
Meluselvityksen liitekartta 1
Meluselvityksen liitekartta 2
Meluselvityksen liitekartta 3
Meluselvityksen liitekartta 4

Yleisötilaisuudet 12.2. ja 13.2.2019, esittelyaineisto

(Sivu päivitetty 13.3.2019)