Asemakaavat vireillä olevat teksti

Tällä sivulla kerromme lyhyesti vireillä olevista asemakaavahankkeistamme. Nähtävillä pidettävistä kaavoista löytyy tietoja nähtävilläpidon omalta sivulta. Voit aina soittaa tai laittaa sähköpostia meille, mikäli kaavoituksesta tulee kysyttävää.

 

Lehmon urheilukeskusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanhallitus käynnisti 30.3.2020 Lehmon urheilukeskusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavatyö on tullut tarpeelliseksi urheilukesalueen tarvitsemien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen takia. Myös katualueen ja urheilukentän hulevesien ohjaaminen vaatii erityisjärjestelyjä. Kaavoitettavaan alueeseen otetaan lisäksi mukaan urheilukentän ja Vanhan Nurmeksentien väliin jäävät kiinteistöt. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 8 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosasiakirjat olivat nähtäville 12.8.–11.9.2020 kunnanhallituksen kokouksessa 15.6.2020 (§ 135) olleine asiakirjoineen.

Kaavoituksen käynnistämispäätöksessä 30.3.2020 mukana ollut aluekartta.

Nähtävillä olleet asikirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos

----------

Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Heikinpellon alueella

Kunnanhallitus käynnisti 30.3.2020 Lehmossa asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Heikinpellon alueella. Peltosirkun päiväkotia laajennetaan ja rakentamiseen tarvittava lisäalue sijaitsee aiemmin kunnan hankkimalla, ennestään asemakaavoittamattomalla alueella. Asuinrakentamisen tonttikysyntä kohdistuu ensisijaisesti Lehmon alueelle ja siksi asemakaavan laajentamisalueelle kaavoitetaan myös tontteja. Kaavoitettavan alueen pinta-ala muutososa mukaan lukien on noin 13 ha.

Heikinpellon alueen kaavaehdotus oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2020–2021. Kaavaehdotuksesta saatiin pyydetyt lausunnot.

Käynnistämispäätöksen 30.3.2020 mukaiseen aluekarttaan tästä.

Tässä linkki yleisötilaisuudessa kerrottuun alueen virtuaalimalliin.  Ohjeet mallissa liikkumiseen ovat esityksessä itsessään.

Nähtävillä olleet ehdotusvaiheen asiakirjat:
Kaavaehdotuskartta 
Kaavaselostus
Selostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Selostuksen liite 2: Rakennettavuusselvitys
Selostuksen liite 3: Palauteraportti valmisteluvaiheesta
 

----------

Asemakaavan muutos ja laajennus Lehmon yhtenäiskoulun alueelle

Kunnanvaltuusto päätti lokakuussa 2019 yhtenäiskoulun rakentamisesta Lehmoon. Uusi yhtenäiskoulu rakennetaan nykyisen koulun yhteyteen ja samalla koulun alue laajenee pohjoiseen. Lehmon alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavaa, jonka vuoksi keskeisillä, ennestään asemakaavoittamattomilla alueilla on voimassa rakennuskielto. Näistä syistä johtuen on tarpeen laatia alueelle asemakaava. Kaavatyössä on mukana osa Lehmo-Ristisaari maantiestä samoin kuin Ellintien risteysalue muutosalueena. Kaavoituksen kohteena olevan alueen pinta-ala on noin 7 ha. Kunnanhallitus teki kaavan laatimispäätöksen 30.3.2020 (§ 64).

Osallistumi- ja arviointisuunnitelma samoin kuin luonnosasiakirjat olivat nähtävillä 12.8.–11.9.2020 kunnanhallituksen kokouksessa 15.6.2020 (§ 133) olleine asiakirjoineen. Yleisötilaisuus Heikinpellon ja Yhtenäiskoulun kaavoituksesta pidettiin Lehmon koululla syyskuun alussa.

Käynnistämispäätöksen 30.3.2020 mukainen karttaliite löytyy tästä.

Tässä linkki yleisötilaisuudessa kerrottuun alueen virtuaalimalliin. Ohjeet mallissa liikkumiseen ovat esityksessä itsessään.

Nähtävillä olleet asiakirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos

----------

Asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle Lehmoon

Maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavoitamme pääsääntöisesti omia maitamme. Lehmo on kysyttyä aluetta tontinhakijoiden keskuudessa. Vastataksemme tonttitarpeeseen kunnanhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavoituksen Vanhan Nurmeksentien ja Pielisjoen väliin jääville vuosina 2010 ja 2011 hankituille maa-alueille. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kevyen liikenteen väylän rakentamista Vanhan Nurmeksentien varteen. Alueesta käytämme nimeä Karhula.

Lehmon Karhulan alueen asemakaavan luonnosasiakirjat ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.5.–4.6.2020.

Päätöspöytäkirja ja asiakirjat löytyvät täältä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aluerajaus 

----------

Lehmon asemakaavan laajentaminen tilan Paitalampi 27:15 alueelle

Maanomistaja on esittänyt Kontiolahden kunnalle Lehmon alueen kehittämistä laatimalla asemakaava hänen Lehmon kylässä sijaitsevalle kiinteistölleen Paitalampi RN:o 27:15. Asemakaavalla kiinteistön alueelle osoitettaisiin tiiviimpää asuinrakentamista.

Voimassa olevassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja Joensuun seudun yleiskaavassa se on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi. Kunnassa on valmisteilla myös Lehmon osayleiskaava, jonka ehdotuksessa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Lehmon Paitalammen asemakaavalaajennuksen ehdotusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.1.–16.2.2021. Aineisto on nähtävillä nähtävillä olevien kaavojen sivulla.

-----------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu

Ympäristölautakunta käynnisti 17.6.2015 asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhan Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavalla yhdistämme jo olemassa olevat Mustolan kaava-alueen ja Lehmon keskustan kaava-alueet.

Kaavoitettava alue on aikoinaan rakennettu asemakaavamaisesti. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistamme alueen kuivatuksen ja katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Alla nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Tilastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto:
Suunnitelman selostus
Liikennöinti, vaihtoehto 1
Liikennöinti, vaihtoehto 2
Kuivatuksen periaatekartta
Alueen nykyinen vesihuolto
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

 

 

Ota yhteyttä: