Asemakaavat vireillä olevat teksti

Tällä sivulla kerromme lyhyesti vireillä olevista asemakaavahankkeistamme. Nähtävillä pidettävistä kaavoista löytyy tietoja nähtävilläpidon omalta sivulta. Voit aina soittaa tai laittaa sähköpostia meille, mikäli kaavoituksesta tulee kysyttävää.


Hyväksytty asemakaava: Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Heikinpellon alueella

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Lehmon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Heikinpellon alueelle 22.3.2021 § 14.  Päätökseen tästä.

Hyväksymispäätöksestä julkaistaan kuulutus sanomalehti Karjalaisessa 28.3. ja Pielisjokiseudussa 1.4.2021. Kuulutus on laitettu 24.3.2021 kunnan kotisivuille kohtaan kuulutukset.

Tässä linkki jo yleisötilaisuudessa kerrottuun alueen virtuaalimalliin.  Ohjeet mallissa liikkumiseen ovat esityksessä itsessään.

----------  

Jaamankankaan ranta-asemakaavan muutos

Yksityiset maanomistajat ovat käynnistäneen ranta-asemakaavan muutoksen Jaamankankaan ranta-asemakaava- alueella kortteleissa 2, 3 ja 6. Muutos koskee myös osaa MU-aluetta. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa lomarakennuspaikkojen rakennusoikeutta Kontiolahden rakennusjärjestyksen määrittämään 400 k-m² sekä tutkia käyttötarkoituksen muutosta osalle rakennuspaikoista.

Kaavan luonnosasiakirjat olivat kunnanhallituksen 18.1.2021 (5 §) tekemän päätöksen mukaisesti nähtävillä 3.2.–8.3.2021. Nähtävillä olleet asiakirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos

---------- 

Lehmon urheilukeskusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanhallitus käynnisti 30.3.2020 Lehmon urheilukeskusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavatyö on tullut tarpeelliseksi urheilukesalueen tarvitsemien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen takia. Myös katualueen ja urheilukentän hulevesien ohjaaminen vaatii erityisjärjestelyjä. Kaavoitettavaan alueeseen otetaan lisäksi mukaan urheilukentän ja Vanhan Nurmeksentien väliin jäävät kiinteistöt. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 8 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosasiakirjat olivat nähtäville 12.8.–11.9.2020 kunnanhallituksen kokouksessa 15.6.2020 (§ 135) olleine asiakirjoineen.

Kaavoituksen käynnistämispäätöksessä 30.3.2020 mukana ollut aluekartta.

Nähtävillä olleet asiakirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos

----------

Asemakaavan muutos ja laajennus Lehmon yhtenäiskoulun alueelle

Kunnanvaltuusto päätti lokakuussa 2019 yhtenäiskoulun rakentamisesta Lehmoon. Uusi yhtenäiskoulu rakennetaan nykyisen koulun yhteyteen ja samalla koulun alue laajenee pohjoiseen. Lehmon alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavaa, jonka vuoksi keskeisillä, ennestään asemakaavoittamattomilla alueilla on voimassa rakennuskielto. Näistä syistä johtuen on tarpeen laatia alueelle asemakaava. Kaavatyössä on mukana osa Lehmo-Ristisaari maantiestä samoin kuin Ellintien risteysalue muutosalueena. Kaavoituksen kohteena olevan alueen pinta-ala on noin 7 ha. Kunnanhallitus teki kaavan laatimispäätöksen 30.3.2020 (§ 64).

Osallistumi- ja arviointisuunnitelma samoin kuin luonnosasiakirjat olivat nähtävillä 12.8.–11.9.2020 kunnanhallituksen kokouksessa 15.6.2020 (§ 133) olleine asiakirjoineen. Yleisötilaisuus Heikinpellon ja Yhtenäiskoulun kaavoituksesta pidettiin Lehmon koululla syyskuun alussa.

Käynnistämispäätöksen 30.3.2020 mukainen karttaliite löytyy tästä.

Tässä linkki yleisötilaisuudessa kerrottuun alueen virtuaalimalliin. Ohjeet mallissa liikkumiseen ovat esityksessä itsessään.

Nähtävillä olleet asiakirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos

----------

Asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle Lehmoon

Maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavoitamme pääsääntöisesti omia maitamme. Lehmo on kysyttyä aluetta tontinhakijoiden keskuudessa. Vastataksemme tonttitarpeeseen kunnanhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavoituksen Vanhan Nurmeksentien ja Pielisjoen väliin jääville vuosina 2010 ja 2011 hankituille maa-alueille. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kevyen liikenteen väylän rakentamista Vanhan Nurmeksentien varteen. Alueesta käytämme nimeä Karhula.

Lehmon Karhulan alueen asemakaavan luonnosasiakirjat ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.5.–4.6.2020.

Päätöspöytäkirja ja asiakirjat löytyvät täältä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aluerajaus 

----------

Lehmon asemakaavan laajentaminen tilan Paitalampi 27:15 alueelle

Maanomistaja on esittänyt Kontiolahden kunnalle Lehmon alueen kehittämistä laatimalla asemakaava hänen Lehmon kylässä sijaitsevalle kiinteistölleen Paitalampi RN:o 27:15. Asemakaavalla kiinteistön alueelle osoitettaisiin tiiviimpää asuinrakentamista.

Voimassa olevassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja Joensuun seudun yleiskaavassa se on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi. Kunnassa on valmisteilla myös Lehmon osayleiskaava, jonka ehdotuksessa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Lehmon Paitalammen asemakaavalaajennuksen ehdotusasiakirjat pidettiin nähtävillä 14.1.–16.2.2021.

Nähtävillä ollut aineisto:
Kaavaehdotuskartta
Selostusehdotus
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

-----------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu

Ympäristölautakunta käynnisti 17.6.2015 asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhan Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavalla yhdistämme jo olemassa olevat Mustolan kaava-alueen ja Lehmon keskustan kaava-alueet.

Kaavoitettava alue on aikoinaan rakennettu asemakaavamaisesti. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistamme alueen kuivatuksen ja katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Alla nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Tilastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto:
Suunnitelman selostus
Liikennöinti, vaihtoehto 1
Liikennöinti, vaihtoehto 2
Kuivatuksen periaatekartta
Alueen nykyinen vesihuolto
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

 

 

Ota yhteyttä: