angle-left

Blogit

Yrittäjä, tarkasta ainakin nämä tunnusluvut!

Pienessä yrityksessä taloushallinnon toimenpiteet keskittyvät usein tilinpäätöksen yhteyteen. Hieman suuremmissa pk-yrityksissä talouden seurantaa tehdään kuukausittain. Isommissa yrityksissä oma taloushallinto seuraa yhtiön avainmittareita päivittäin ja tuottaa dataa yrityksen ylimmälle johdolle sekä hallitukselle päätösten tueksi. Tässä blogitekstissä tarkastellaan muutamia mikro- ja pienyritykselle tärkeitä tunnuslukuja, joita ainakin olisi hyvä seurata arjen kiireen keskellä.

Käyttökate

Yksi yrityksen toiminnan tuottavuudesta kertova mittari on käyttökate. Tilinpäätöksessä käyttökate esitetään euroina, ja analyysia varten se muutetaan käyttökateprosentiksi yksinkertaisella kaavalla Käyttökate-% = 100 * käyttökate/liikevaihto. Käyttökateprosenttia voidaan vertailla esimerkiksi saman toimialan yrityksiin ja näin saada selville se, miten oma liiketoiminta suhteutuu kilpailijoihin.

Käyttökate kuvaa osittain operatiivisen liiketoiminnan onnistumista ja tästä summasta vähennetään tilinpäätöksessä lopullista tilikauden tulosta laskettaessa vielä rahoituskulut, käyttöomaisuuden poistot, korko-ja rahoituskulut sekä tuloverot. Näiden perusteella saadaan selville se, tuottiko yhtiö lopulta voittoa vai tappiota, ja kertyikö osakeyhtiölle mahdollisesti jakokelpoisia varoja osingonjakoa varten.

Liikevaihto per henkilö

Varsinkin tuotannollisilla toimialoilla eli valmistavassa teollisuudessa, joka vaatii henkilöstöä, voidaan yhtiön toiminnan seurantaan käyttää mittaria liikevaihto per henkilö. Yksinkertaisesti jaetaan yhtiön vuosiliikevaihto keskimääräisellä henkilöstömäärällä. Sinällään luku ei kerro mitään yhtiön toiminnasta, mutta sitä voidaan käyttää jälleen vertailulukuna muihin saman toimialan yrityksiin suhteutettuna. Ovatko kilpailijat saaneet samalla henkilömäärällä enemmän liikevaihtoa aikaiseksi? Jos näin on, kuinka toimintaa voisi tehostaa meidän yrityksessämme? Ainakin tilinpäätöksen yhteydessä yhtiön johdon kannattaa syventyä muutamaksi hetkeksi tämän tunnusluvun äärelle, ja tehdä samalla pientä kilpailija-analyysia.

ROI eli sijoitetun pääoman tuotto

Return On Investment eli sijoitetun pääoman tuotto on tärkeä mittari varsinkin ammattisijoittajille arvioitaessa erilaisia sijoituskohteita. Toki se soveltuu varsinkin isompien osakeyhtiöiden tuottavuuden ja toiminnan seurantaan. ROI lasketaan kaavalla ROI = liiketulos + rahoitustuotot / sijoitetulla pääomalla * 100. Moni sijoittaja tekee päätöksiä hyvinkin suoraviivaisesti markkinatilanteen mukaan. Jos esimerkiksi pankkitalletukselle luvataan kiinteä 2 prosentin korko, ja yleisessä tiedossa on, että pörssiosakkeiden keskituotto pitkällä aikavälillä on noin 6–7 prosenttia, ammattimaisensijoittajan päätöstä stabiilissa markkinatilanteessa ei liene hankalaa veikata.

Mittarina ROI antaa käsityksen paitsi sijoittajalle, myös yhtiön ylimmälle johdolle siitä, onko yhtiöön sijoitetut varat käytetty tuottavalla tavalla. Suomessa käytössä oleva osakeyhtiölaki lähtee siitä, että osakeyhtiön on tuotettava voittoa omistajilleen, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Niinpä mittarina ROI on yhtiön johdolle ja omistajille hyvä indikaattori siitä, miten yhtiö on operatiivisessa toiminnassaan onnistunut.

Oma pääoma

Oma pääoma on merkityksellinen asia osakeyhtiössä varsinkin hallituksen vastuiden ja velvoitteiden sekä lisäksi yhtiön rahoituskelpoisuuden näkökulmasta. Osakeyhtiölle omaa pääomaa kertyy omistajien sijoitusten lisäksi tilikausien voittojen ansiosta. Vastaavasti sijoitusten pienentäminen tai tilikausien tappiot heikentävät oman pääomantilannetta. Osakeyhtiön hallituksen on tiedettävä oman pääoman tilanne, ja varsinkin tilanteessa, jossa yhtiö tuottaa tappiota, huolellisuus velvoitteen nojalla hallituksen on riittävällä tarkkuudella seurattava tilanteen kehitystä. Osakeyhtiölain mukainen ilmoitus oman pääoman menettämisestä on rekisteröitävä kaupparekisteriin ja merkitä poistuu vasta, kun yli puolet omasta pääomasta on palautunut.

Oma pääoma kertoo pankeille ja muille rahoittajille yhtiön rahoituskelpoisuudesta. Jos omaa pääomaa ei ole, tai se on jatkuvien tappioiden takia menetetty, pankkilainan saaminen yhtiön kehitykseen ja investointeihin tai esimerkiksi julkisten tukien hyödyntäminen on käytännössä mahdotonta. Tästä syystä osakeyhtiön oman pääoman tilanne ja sen kehittäminen on yksi yhtiön hallituksen tärkeimpiä tunnuslukuja.

Myös toiminimiyrittäjää oman pääoman tilanteen tulisi kiinnostaa. Sinällään toiminimi voi pyöriä hyvin, vaikka oma pääoma olisikin miinuksella. Usein negatiivinen oma pääoma johtuu liian suurista yksityisotoista. Ongelmat kasaantuvatkin sitten toiminimen lopettamisen tai yhtiömuodon muutoksen yhteydessä. Puhutaan termeistä toiminimen piilevä verovelka ja negatiivisen oman pääoman vaikutukset osakeyhtiöksi muuttamiseen.

Tilitoimistojen toivoisi kiinnittävän varsinkin tähän tunnuslukuun nykyistä enemmän huomiota ja kertovat myös tilinpäätöstä laatiessa pienyrityksille havaintoja oman pääoman kehityksestä.

Substanssiarvo eli varat miinus velat

Yrityksen omistajia kiinnostava asia on yhtiön arvo. Varsinkin tämä tulee eteen tilanteessa, jos omistukseen tarvitsee tehdä muutoksia. Substanssiarvo on yleinen arvonmääritysmenetelmä, ja se lasketaan seuraavalla kaavalla: substanssiarvo = velattoman omaisuuden arvo = varat – velat. Yleensä tätä menetelmää käytetään rinnakkain yhdessä tuottoarvomenetelmän kanssa. Substanssiarvonmääritys voi vaatia taseen omaisuuseriin tehtäviä oikaisuita esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksen omaisuuden tasearvot ovat merkittävästi pienemmät tai suuremmat, kuin todellisuudessa. Tämä johtuu usein poisto-ohjelmista tai muiden taseen omaisuuserien arvostusten muutoksista.

Yrityksen arvonmääritykseen vaikuttavia seikkoja on monia, ja yhtiön taloutta voidaan johtaa myös omistaja-arvo mielessä pitäen. Olemme julkaisseet tähän liittyvän oppaan, jonka voit ladata PDF-muodossa tästä linkistä.

Lisätietoa Kontionloikalta ja koulutuksista

Kiinnostuitko aiheesta? Kontionloikka Oy järjestää yhdessä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa erityisesti pienille yrityksille kohdennetun tilaisuuden yrityksen taloushallintoon liittyen! Ilmoittaudu mukaan tästä!

Palvelemme alueen yrityksiä ja tarjoamme maksuttomat sekä luottamukselliset yritysneuvontapalvelut käyttöösi myös talouden tunnuslukujen mittaamiseen ja tulkintaan liittyen.

Otathan yhteyttä!

Jarkko Peiponen
yritysvalmentaja 
Kontionloikka Oy

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

TRENDIT 2022

Pohjois-Karjalan tavaravienti kasvoi tammi-kesäkuussa peräti 31,6 % edellisvuoden vastaavaan...

Teollisuus kasvaa Kontiolahdella

Kontiolahden alueella teollisuuden liikevaihto jatkoi kasvua vuoden 2022 toisella puolikkaalla....

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi