angle-left

Blogit

Pienen yrityksen vastuullisuus on muutakin kuin hiilijalanjälkilaskentaa tai päästökauppaa

Yhteiskunnalliset muutokset ympärillämme ovat muokanneet liiketoimintakenttää viime vuosina tavoilla, joita on ollut hankala ennalta arvata. On eletty aikaa, jossa yhdestä myrskystä selvittyämme, on eteen noussut toinen hankalasti ennakoitavissa ollut muutosaalto. Yritysjohdolla on ollut hyvin haastava tehtävä jäsentää nykytilannetta liiketoiminnan kannalta uudelleen ja rakentaa nopeasti uutta tulevaisuuskuvaa.

Muutos ei ole vaikuttanut kaikkiin samalla tavalla. Joissain yrityksissä markkina on muuttunut siten, että uusia asiakkaita ja myyntikanavia on täytynyt hakea kiireellisesti, toisaalla muutokset ovat puolestaan tuoneet lisää kasvua ja kysyntää. Ne, joiden liiketoimintamalli on mahdollistanut kansainvälisillä markkinoilla joustavasti toiminnan mukautumisen, ovat pärjänneet parhaiten. Myös ne paikallisilla markkinoilla toimivat yritykset, joiden liiketoimintamalli on alun perin rakennettu innovatiivisella tavalla muokkautuvaksi, ovat pikaisesti onnistuneet mukauttamaan toimintaansa ja löytäneet esimerkiksi uudet jakelukanavat tai asiakkaat digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Yritysten yhteiskuntavastuu

Muutokset ovat osoittaneet, että teknologiset innovaatiot, jatkuvasti kehittyvät digitaaliset työkalut ja vastuullisuuden yhä vahvistuva vaatimus koskettavat kaikkia yrityksiä ympäri Eurooppaa. Kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää jatkuvia kehittämistoimia muuttuvassa toimintaympäristössä. Digitaalisuuden ohella vastuullisuuden merkitys on uudella tavalla noussut keskusteluun. Vastuullisuus liiketoiminnassa ei sinällään ole uusi asia. Yrityksen yhteiskuntavastuun kolme pilaria: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat meille tuttuja pidemmältä aikaa. Usein painotus on ollut ympäristövastuullisuudessa. Vastuullisuudesta on nyt nähty hyvin ravisuttavalla tavalla meille tutumman ympäristövastuun lisäksi myös eettinen puoli ja katse on kohdistunut sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että yritys huomioi toiminnassaan sosiaaliset suhteet, ihmisarvon, tasa-arvon ja vastuullisen johtamisen.

 

Yrityksen yhteiskuntavastuuta voi toteuttaa eri painotuksin ja sisällöin. Yhteiskuntavastuu voi olla energiatehokkuutta ja ekologista rakentamista, ympäristölle kestäviä ratkaisuja tuotannossa, eettisesti oikeita tekoja verkostoissa, työyhteisöissä ja johtamisessa sekä taloudellista ja resurssiviisasta ajattelua, johtamista ja työntekoa. Taloudelliselta näkökannalta katsottuna kestävällä tavalla toimivat yritykset tuottavat kestäviä tuotteita ja tekevät sen kestävällä tavalla. Samalla toimitaan ilmastoviisaasti ja varmistetaan tuotannon ja tuotteen minimaalinen hiilijalanjälki sekä tuotteen elinkaaren aikainen kierrätettävyys. Kaikilla yrityksen ympäristövastuun mukaisilla teoilla pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus. Taloudellinen ajattelu säästää resursseja, ja hyödyntää tuotteen jalostuksessa syntyvät sivuvirrat.

 

YK: Kestävän kehityksen tavoitteet    

Vastuullisuusraportointi

Yrityksen yhteiskuntavastuun raportoinnissa puhutaan ESG-raportoinnista (environment, social, government). Raportointi kattaa konkreettisten toimenpiteiden ja tavoitteiden asettamisen ja mittaroinnin. Säännöllinen vastuullisuusraportointi tekee nyt tuloaan yrityksiin. Kirjanpitolaki velvoittaa tällä hetkellä noin kahta sataa suomalaista suuryritystä vastuullisuusraportoinnin laatimiseen. Vaatimus koskee tällä hetkellä pankkien ja vakuutusyhtiöiden ohella pörssin päälistan yhtiöitä, jotka työllistävät keskimäärin yli 500 henkilöä. Huhtikuussa 2021 EU:n komissio julkaisi direktiiviehdotuksen, jonka mukaan vastuullisuusraportointia laajennettaisiin nykyisestä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on lisätä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua. Lisäksi tavoitteena on luoda unionissa toimiville yrityksille tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Pieneltä yritykseltä ei vielä ehdotetun direktiivin voimaantullessa vaadita säännöllistä raportointia, mutta suuryritysten vastuullisuusraportoinnin yleistyessä myös pienemmät alihankkijat tulevat kiinnittämään huomiota vastuullisuuden osa-alueisiin. Vastuullisuudesta on syntymässä strateginen kilpailukykytekijä ja tämä ohjaa pk-yrityksiä aloittamaan systemaattisemman vastuullisuustyön vapaaehtoisesti.

 

Miten liikkeelle?

Hyvänä ohjenuorana yrityksen vastuullisuustyöhön toimivat esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on ensisijaisesti valtioiden tehtävä, mutta työhön tarvitaan mukaan julkisten toimijoiden ja yksityisten kuluttajien lisäksi yksityinen sektori yrityksineen. Sopimukseen sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää kehitystä. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Yritys voi peilata toimintaansa suhteessa tavoitteisiin ja suunnitella oman kehityspolkunsa myös joidenkin näiden tavoitteiden viitoittamalla tiellä.

Koska vastuullisuus tulee jatkossa olemaan strategisesti tärkeä kilpailukykytekijä, kannattaa työ yrityksissä aloittaa heti. Meillä Kontionloikassa asiassa teitä palvelee yritysneuvoja Juha Ahokas.


Vastuullisuus on jokaisen asia. Vastuullisuus on meidän kaikkien vastuulla.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Annu Räsänen
0400 265 020
annu.rasanen@kontiolahti.fi

Yritysneuvoja Juha Ahokas
050 464 2953
juha.ahokas@kontiolahti.fi

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Trendit

Teollisuudessa takana vahva vuosi Kontiolahden kunnan alueen teollisuustyöpaikat lisääntyivät...

TRENDIT 2022

Pohjois-Karjalan tavaravienti kasvoi tammi-kesäkuussa peräti 31,6 % edellisvuoden vastaavaan...

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

VT. TOIMITUSJOHTAJA, YRITYSVALMENTAJA, KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi