Jätevesi

Kontiolahden jätevedet pumpataan siirtoviemäriä pitkin Joensuuhun Kuhasalon puhdistamoon.

Haja-asutusalueilla jätevesien käsittelyssä noudattamme ympäristönsuojelulakia ja uusittua asetusta jätevesien käsittelystä sekä Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Kiinteistösi vanha jätevesijärjestelmä, joka sijaitsee pohjavesialueella tai rantavyöhykkeellä  eli alle 100 metrin etäisyydellä rannasta on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Kiinteistön omistajana sinulla tulee olla selvitys kiinteistösi jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Jätevesijärjestelmän korjaustyö edellyttää sinulta toimenpideluvan hakemista, meillä Kontiolahdella toimenpideluvan myöntää rakennusvalvonta.

Miten menetellä
Meillä Kontiolahdella jätevesien käsittelystä on annettu ympäristönsuojelumääräykset, jossa on tarkennettu jätevesijärjestelmien korjaamiseen liittyviä määräyksiä. Vesihuoltolaitosten viemäriverkkojen toiminta-alueilla noudatetaan vesihuoltolakia, eikä haja-asetuksen jätevesiasetusta ja määräyksiä sovelleta.

Miten edetä jätevesijärjestelmien uusimisessa? Asiasta on tehty oma ohje.

Jatkoajan hakeminen jätevesijärjestelmän korjaustyölle
Jätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista  voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä vähäisenä ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet, korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Jatkoaikaa haet oheisella lomakkeella.

Sinun on mahdollista hakea jatkoaikaa myös sähköisellä lomakkeella. Sähköisen hakemuksen täyttö edellyttää sinulta palveluun tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Lisätietoja ja opastusta
Saat ohjeita ja neuvoja oikean käsittelymenetelmän valitsemiseksi kunnan ympäristöpäälliköltä.

Vesihuoltoavustukset
Sosiaalisin perustein on mahdollista hakea avustusta kiinteistökohtaisten talousvesijärjestelmien parantamiseksi. Sinua neuvoo tarkastusinsinööri.

Kiinteistölläsi tehtävä jätevesijärjestelmän korjaustyö on kiinteistöllä suoritettava korjaustyö, jonka työkulujen vähentämiseen voidaan käyttää kotitalousvähennystä. Lisätietoja www.vero.fi.

Jätevedet viemäriverkoston alueella
Alueilla, jonne on rakennettu vesi - ja viemäriverkosto, tulee rakennukset liittää vesi- ja viemäriverkkoon. Liittymisvelvollisuus astuu voimaan vesihuoltoverkostojen toiminta-alueella kunnan hyväksymällä toiminta-aluepäätöksellä.

Liittymisvelvoitteesta voit saada vapautuksen, jos vesihuoltolaissa mainitut perusteet täyttyvät.

Voit saada vapautuksen, jos:
•  liittäminen verkostoon muodostuu sinulle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kustannukset, laitoksen
   palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy.
     – kiinteistölläsi on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
     – kiinteistösi jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.
     
Vapautusta haetaan kirjallisesti ympäristöpäälliköltä. Hakemuksessa tulee olla yksityiskohtainen selvitys nykyisestä vesi- ja jätevesihuollosta ja sen toimivuudesta. Hakemuksessa tulee olla liitteinä jätevesikäsittelyjärjestelmän piirustukset sekä korkeintaan vuoden vanha tutkimustulos kaivoveden käyttökelpoisuudesta. Vapautusta voit hakea myös sähköisellä lomakkeella.