Sisältöjulkaisija

angle-left Jätevesisääntelyn siirtymäaika umpeutuu syksyllä

Jätevesisääntelyn siirtymäaika umpeutuu syksyllä


Haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukainen korjausvelvollisuus koskee ennen vuotta 2004 olemassa olleita jätevesijärjestelmiä. Korjausvaatimuksia rannoilla ja pohjavesialueilla.

Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä tiukempi puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueena pidetään rakennusta, jonka ulkoseinästä on alle 100 metriä rantaviivaan.

Muualla sijaitsevien, olemassa olevien kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus vasta rakennusluvanvaraisen korjaustyön yhteydessä.

Kesämökkeillä, joilla muodostuu vain vähäisiä jätevesiä, ei ole tarvetta tehdä korjaustoimia.

Mediaa seuratessa asiasta voi saada virheellisen kuvan, koska yleisesti puhutaan asiasta kaupunkikeskeisesti ja sanotaan, että mökkien jätevesijärjestelmät tulee saneerata. Kontiolahdella mökit ovat useimmin vain kesäkäytössä, joissa vesihuollontaso on vähäinen; ulkohuussi, käsitiski, ei suihkua ja kantovesi.

Poikkeaminen vaatimuksista
Kiinteistön omistajien, joiden jätevesijärjestelmiltä edellytetään korjaustoimia, on mahdollista hakea kunnan ympäristöpäälliköltä poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Poikkeamisen edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäistä tai korjaustoimet ovat kiinteistön omistajalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta otetaan huomioon:
1. kiinteistön sijainti alueella, jonne on suunnitteilla jätevesiviemäri
2. kiinteistön omistajan korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
3. kiinteistön omistajan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva muu syy

Automaattisesti vapautettuja jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteesta ovat sellaiset vakituisesti asutut kiinteistöt, joiden omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 edellyttäen, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen eikä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kontiolahdella jätevesien puhdistamiseksi on jo toimittu laajalti. Kontiolahdella jätevesiasioista tiedotettiin alkuperäisen asetuksen voimaan tullessa runsaasti. Kiinteistönomistajille lähetettiin vastaukset toimitettuihin jätevesiselvityksiin, joissa arvoitiin myös mahdollisia korjaustoimia.

Kontiolahdella on rakennettu myös haja-asutusalueelle paljon viemäriverkostoa, joiden alueella jätevesiasiat ratkaistaan vesihuoltolain mukaisesti liittymällä viemäriverkostoon.

Liikkeelle hyvissä ajoin

Pätevä suunnittelija arvioi kiinteistöllä korjaustarvetta ja avustaa jätevesijärjestelmän suunnittelu- ja korjaustyössä. Korjaustyölle tulee hakea rakennusvalvonnalta toimenpidelupa.

Kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin, syksyä kohden saattaa tekijöistä olla pulaa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kunnassa neuvotaan mielellään.

Lue lisää:

www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely
www.kontiolahti.fi/jatevesi

Miehet kiinnittävät kuormaa.

Ota yhteyttä: